Katedra Biologii i Botaniki Farmaceutycznej

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
budynek diagnostyczny patomorfologii

tel. 52 585-38-07

Ogród Roślin Leczniczych i Kosmetycznych Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Katedra Biologii i Botaniki Farmaceutycznej

dr hab. n. biol. Tomasz Załuski, prof. UMK
Kierownik Katedry i Zakładu: dr hab. n. biol.
Tomasz Załuski

Tematyka badawcza jednostki dotyczy głównie zasobów naturalnych gatunków roślin leczniczych. Realizowane są poszczególne zadania badawcze, analizujące stan, uwarunkowania ekologiczne, dynamikę i zagrożenia zasobów populacyjnych wybranych roślin. Badane są najczęściej zasoby gatunków w kompleksach leśnych, rzadziej na łąkach, torfowiskach i nieużytkach porolnych. Część badań prowadzi się na stałych powierzchniach badawczych.

Od kilku lat realizuje się również badania dotyczące zmienności chemicznej wybranych gatunków roślin leczniczych. Badany jest surowiec roślinny pozyskiwany z różnych, nie tylko z wykorzystywanych dotychczas części roślin. Analizowane są także warunki ekologiczne roślin w miejscach zbioru, a następnie określane korelacje składu chemicznego i wybranych parametrów siedliska.

Pracownicy katedry biorą ponadto udział w tematach, najczęściej zespołowych, dotyczących flory i zbiorowisk roślinnych regionu i Polski. Obejmują one zagadnienia rozmieszczenia, dynamiki i zagrożeń flory i roślinności, klasyfikacji roślinności oraz waloryzacji i sposobów ochrony cennej szaty roślinnej. Pracownicy katedry byli kilkakrotnie głównymi organizatorami ogólnopolskich konferencji naukowych, takich jak 53. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Toruń-Bydgoszcz) w 2004 roku oraz kilka konferencji z cyklu „Szata roślinna łąk w procesie przemian” w latach 2011-2015.

Profil dydaktyczny jednostki dotyczy głównie przedmiotu Botanika (I rok farmacji), przekazującego studentom podstawową wiedzę na temat anatomii i morfologii roślin i grzybów, a także systematyki gatunków leczniczych. Dla studentów kosmetologii (II rok kosm., II stopień) adresowany jest przedmiot Botaniczne aspekty kosmetologii. Prowadzone są także wykłady fakultatywne, poszerzające wiedzę o roślinach leczniczych i użytkowych. Realizowane są prace magisterskie, zwykle na kierunku farmacja, dotyczące głównie dynamiki i zagrożeń naturalnych zasobów roślin leczniczych oraz zmienności fitochemicznej wybranych gatunków.


Przy katedrze działa Studenckie Koło Naukowe Botaniki Farmaceutycznej.


SKN Historii Medycyny i Farmacji oraz SKN Botaniki Farmaceutycznej
mają przyjemność zaprosić na

Ogólnopolską Konferencję Naukową
Głód i sytość
Medyczne i kulturowe aspekty diety – przeszłość i teraźniejszość
Bydgoszcz, 29-30 listopada 2018 r.
informacja o konferencji