Katedra Chemii Fizycznej

ul. Kurpińskiego 5, 85-950 Bydgoszcz

tel. 52 585-36-14
chemfiz@cm.umk.pl

Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK

Katedra Chemii Fizycznej

prof. dr hab. n. chem. Piotr Cysewski
Kierownik Katedry:
prof. dr hab. n. chem. Piotr Cysewski

Strona własna jednostki: http://chemfiz.cm.umk.pl/

Tematyka badawcza:

GRUPA TEMATYCZNA A
Opis właściwości zasad azotowych oraz ich pochodnych zmodyfikowanych działaniem rodnika wodorotlenowego.

 • Reaktywność chemiczna
  Charakterystyka takich właściwości jak równowagi tautomeryczne, właściwości kodujące, parametry elektrostatyczne w oparciu o metodykę in silica.
  Realizacja: prof. dr hab. Piotr Cysewski
 • Oddziaływania boczne (stakingowe)
  Charakterystyka zdolnościach stakujących nukleozydów zmodyfikowanych i porównanie z analogicznymi właściwościami kanonicznych nukleozydów.
 • Trwałość wiązania N-glikozydowego
  Wyznaczenie energii wiązania N-glikozydowego oraz mechanizmu nieenzymatycznej hydrolizy nukleozydów.
 • Właściwości trifosforanów
  Opis właściwości trifosforanów zmodyfikowanych działaniem rodnika hydroksylowego.
  Realizacja: dr Beata Szefler
 • Modelowanie sfer solwatacyjnych
  Wyznaczenie różnic w oddziaływaniach z cząsteczkami polarnego oraz i niepolarnego rozpuszczalnika oraz charakterystyka struktury solwatacyjnej.
  Realizacja: mgr Katarzyna Kozłowska
 • Opis wpływu środowiska na właściwości parowania zasad azotowych oraz ich wolnorodnikowych pochodnych
  Charakterystyka zdolności kodujących z uwzględnieniem wpływu zjawisk solwatacyjnych.
  Realizacja: prof. dr hab. Piotr Cysewski

GRUPA TEMATYCZNA B
Projektowanie molekularne leków oraz opis mechanizmów ich działania – modelowanie reakcji enzymatycznych

 • Opis właściwości wybranych leków interkalujacych
  Charakterystyka strukturalna, energetyczna oraz dynamiczna wybranych związków chemicznych o charakterze leków interkalujących oraz ich oddziaływań z cząsteczką DNA.
 • Opis właściwości przeciw-uzależnieniowych ibogainy i jej pochodnych
 • Opis właściwości chemicznych oraz aktywności biologicznej pochodnych kwasu 1,2,4-triazoloakrylowego
  Charakterystyka strukturalna, energetyczna, elektrostatyczna, właściwości kwasowo-zasadowych pochodnych kwasy TrA i jego pochodnych.
 • Mechanizm hydrolizy glikozydów zmodyfikowanych działaniem rodnika wodorotlenowego
 • Mechanizm hydrolizy trifosforanów do difosforanów nukleozydów zmodyfikowanych działaniem rodnika wodorotlenowego
 • Metodyka enzymologii obliczeniowej