Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Studia Podyplomowe Analityki Medycznej

Zawodowe kształcenie podyplomowe w zakresie analityki medycznej

Podyplomowe Studium Analityki Medycznej
prowadzi studia podyplomowe w zakresie analityki medycznej
na Wydziale Farmaceutycznym.

Collegium Medicum w Bydgoszczy
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Kierownik Podyplomowego Studium Analityki Medycznej:
dr hab. n. med. Magdalena Krintus
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel. 52 585-44-90, fax 52 585-36-03
e-mail: kizdiagn@cm.umk.pl

Obsługa słuchaczy:
Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego
ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel. 52 585-37-00, fax 52 585-36-75
e-mail: danuta.derfert@cm.umk.pl


 1. Regulamin studiów podyplomowych
 2. Terminy zjazdów
  Terminy zjazdów w roku akademickim 2017/2018
 3. Programy zajęć na studiach podyplomowych:
  semestr II zimowy
  semestr III zimowy

Osoby, które złożyły dokumenty w roku 2010 lub wcześniej, a nie rozpoczęły studiów podyplomowych, aby brać udział w następnych rekrutacjach muszą w odpowiednim terminie przesłać nowy formularz zgłoszeniowy wraz z odpowiednimi dokumentami poświadczającymi zmiany w okresie po złożeniu aplikacji na studia podyplomowe.

Osoby, które nie chcą brać udziału w dalszych rekrutacjach muszą przesłać pisemną informację listownie lub e-mailem (kizdiagn@cm.umk.pl) o rezygnacji wraz z prośbą o odesłanie dokumentów.


Praktyki wakacyjne

 • Słuchacze, którzy pracują w laboratorium medycznym potwierdzają ten fakt poprzez złożenie do Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego wypełnionego przez pracodawcę formularza do dnia 31 sierpnia.
  pobierz druk 25.50 KB
 • Słuchacze, którzy nie pracują w laboratorium medycznym są zobowiązani do odbycia praktyk wakacyjnych w ilości 120 godz. dydaktycznych, zgodnie z załączonym harmonogramem.
  pobierz harmonogram 30.50 KB
  Praktyki wakacyjne słuchacz może odbywać w laboratorium medycznym przez siebie wybranym. W tym celu składa w jednostce prośbę o wyrażenie zgody na odbycie praktyk (pobierz druk 26.50 KB) wraz z harmonogramem. Zgodę na odbywanie praktyk wakacyjnych wydaną przez jednostkę słuchacz dostarcza do Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego przed rozpoczęciem praktyki. Na jej podstawie zostanie podpisana umowa z jednostką szkolącą stanowiąca podstawę do odbywania praktyk.
  Po zakończeniu odbywania praktyk wakacyjnych student ma obowiązek złożyć do Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego zaświadczenie o odbyciu praktyk do dnia 31 sierpnia.
  pobierz druk 25.50 KB

Terminy płatności

  w semestrze zimowym i letnim 2017/2018:

  • opłata za semestr – w ciągu 7 dni od pierwszego zjazdu
  • 10 zł – opłata za świadectwo (III semestr) – w ciągu 7 dni od pierwszego zjazdu
  • Wpłaty należy dokonywać na konto:
   Bank Pekao S.A. w Warszawie O/Bydgoszcz
   nr 51 1240 6478 1111 0000 4949 2293
 • Termin wystawienia faktury VAT za studia 27.00 KB

Charakterystyka
Program studiów przewiduje kształcenie w toku indywidualnym zgodnie z programem opublikowanym w Dz. Urzędowym Ministerstwa Zdrowia nr 6 z dn. 20 kwietnia 2005 r. Łączna liczba godzin zajęć wynosi 1135 godz. przedmiotów podstawowych i kierunkowych oraz 180 godzin praktycznej nauki zawodu w medycznych laboratoriach diagnostycznych w trakcie roku akademickiego 120 godzin (jeden miesiąc) praktyki wakacyjnej w pracowniach określonych programem. Kształcenie kończy się egzaminem składającym się z dwu części: praktycznej i teoretycznej.

Czas trwania: 3 semestry (dla biologów i biotechnologów).


REKRUTACJA

Decyzją Dziekana Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK na rok akademicki 2017/2018 nie zostanie otwarty nabór do Podyplomowego Studium Analityki Medycznej.

Termin i miejsce składania podań:
– Nabór na semestr zimowy – do 30 czerwca
– Nabór na semestr letni – do 20 grudnia
w Sekretariacie Studium Podyplomowego, Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej,
ul. Marii Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
osobiście lub listownie

Limit miejsc:
20 osób na semestr (40 osób na rok)

Przewidywana opłata za semestr:
Przewidywana opłata: 3.800 – 5.500 zł za semestr w zależności od liczby godzin, z których osoba studiująca została zwolniona.

Sposób rekrutacji:
Weryfikacja dokumentów:
– nabór na semestr zimowy – do 31 sierpnia

Warunki kwalifikacji:
Ukończone studia wyższe na kierunkach biologia lub biotechnologia oraz uzyskanie tytułu zawodowego magistra biologii lub biotechnologii.

Jeżeli liczba kandydatów przekracza liczbę wolnych miejsc w postępowaniu kwalifikacyjnym ustala się dodatkowe kryteria naboru:

 • data złożenia dokumentów

Wymagane dokumenty:

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. ksero dowodu osobistego
 3. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz jego kserokopia
 4. oryginał suplementu do dyplomu ze studiów magisterskich i licencjackich oraz ich kserokopie
 5. 1 zdjęcie

Korespondencja (w tym informacje związane z rekrutacją) z osobami, które złożyły dokumenty na studia podyplomowe odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.


Noclegi na czas zjazdów
Na podstawie Zarządzenia 178 Rektora UMK z dnia 16 listopada 2017 r. stawki odpłatności za miejsce w pokoju dwuosobowym dla uczestników kształcenia podyplomowego w Hotelu Asystenckim nr 1 przy al. Powstańców Wielkopolskich 44 w Bydgoszczy wynoszą 42 zł za pierwszą dobę i 35 zł za każdą następną.
Rezerwacja w Hotelu pod numerem 52 585-36-31.