Katedra Immunologii

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
budynek dydaktyczny patomorfologii

tel. 52 585-34-73
kizimmun@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Katedra Immunologii

prof. dr hab. n. med. Jacek Michałkiewicz
Kierownik Katedry:
prof. dr hab. n. med. Jacek Michałkiewicz

 

W skład Katedry Immunologii wchodzą:

  • Zakład Immunologii
  • Pracownia Immunologii Klinicznej i Eksperymentalnej
    p.o. Kierownika: dr n. med. Lidia Gackowska

Pracownia została powołana w marcu 2011 roku; a po niespełna roku została zarejestrowana pod nr 3190 na liście ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych. Wszyscy pracownicy PIKiE są diagnostami laboratoryjnymi ze specjalizacją: Laboratoryjna Immunologia Medyczna.

 

Tematyka badawcza

W Katedrze Immunologii prowadzone są badania odpowiedzi odpornościowej typu komórkowego. Wiodącą tematyką badawczą jest próba określenia immunomodulacyjnego wypływu (aktywacji i supresji) komórek układu odpornościowego krwi obwodowej na patomechanizm wielu jednostek chorobowych (choroby układowo-naczyniowe, choroby nowotworowe, zakażenia bakteryjne, wpływ leków), zarówno w badaniach modelowych in vitro, jak i in vivo.
Głównie badania koncentrują się na:

ocenie fenotypów komórek metodą cytometrii przepływowej (subpopulacje limfocytów T, B, komórek NK, monocytów, komórek dendrytycznych, komórek regulatorowych);
ocenie stanu pobudzenia/supresji komórek metodą cytometrii przepływowej (analiza receptorów zewnątrzkomórkowych mówiących o aktywacji i supresji komórek, analiza cytokin wewnątrzkomórkowych, ocena receptorów adrenergicznych i cholinergicznych, receptorów odpowiedzi naturalnej TLR, ocena receptorów metabolizmu lipidów) i metodą immunoenzymatyczną ELISA (ocena stężeń cytokiny i innych białek pro- i przeciw-zapalnych w supernatantach hodowlanych i innym materiale biologicznym);
ocenie proliferacji komórek stymulowanych antygenami, miogenami i superantygenami metodą cytometrii przepływowej z wykorzystaniem barwników fluorescencyjnych takich jak CFSE po uprzedniej hodowli komórkowej;
ocenie śmierci komórek (ocena komórek żywych, wczesno- i późno-apoptotycznych, komórek nekrotycznych przy użyciu Aneksyny-V i Jodku Propidyny (PI) lub 7-AAD; ocena odsetka komórek dUTP dodatnich (metoda TUNEL) i potencjału mitotycznego JC-1;
ocenie aktywności komórek żernych (ocena wybuchu tlenowego i fagocytozy metodą cytometrii przepływowej);
ocenie faz cyklu komórkowego i białek cytoszkieletu (aktyna, kofilina, cykliny);
badaniu czynników rozpuszczalnych w osoczu, surowicy czy płynach hodowlanych metodą cytometrii przepływowej CBA.

W badaniach stosujemy metody: izolacji komórek w gradiencie gęstości, separacji magnetycznej komórek w oparciu o receptory specyficzne, trzy- i ośmio-kolorowej cytometrii przepływowej, hodowli komórkowej, immunoenzymatyczne ELISA, radioimmunologiczne i spektrometryczne.


Kierunek i profil działania jednostki

Regulacja układu odporności naturalnej i adaptacyjnej przez układ renina-angiotensyna i neurohormony u dzieci z zakażeniem Helicobacter pylori.
Ocena immunomodulacyjnego oddziaływania wybranych szczepów bakterii z rodzaju Lactobacillus na zakażenie Helicobacter pylori u dzieci i młodzieży.
Regulacja neurohormonalna układu odporności naturalnej i adaptacyjnej u dzieci z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym.
Ocena odpowiedzi systemowej pro- i przeciw-zapalnej u chorych z niewydolnością serca.
Produkty szlaków demetylacji i deaminacji DNA jako nowe biomarkery rozwoju i predyktory efektów leczenia ostrych białaczek.


Wyposażenie aparaturowe Katedry

Katedra Immunologii oraz PIKiE jest w posiadaniu dwóch cytometrów przepływowych firmy Becton Dickinson Bioscences tj. FACScan i FACS Canto II z podajnikiem płytek HTS, dwóch komór laminarnych, inkubatora CO2, cieplarki laboratoryjnej, łaźni wodnej, zbieracza komórek, czytnika spektrofotometrycznego, wirówek dostosowanych do metod wykorzystywanych w Katedrze (probówki i płytki).