Katedra Chemii Leków

ul. dr. A. Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz

tel. 52 585-35-32
kizchemlek@cm.umk.pl

budynek Wydziału Farmaceutycznego

Katedra Chemii Leków

dr hab. n. farm. Michał Marszałł, prof. UMK
Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. farm. Michał Marszałł

Tematyka badawcza:

  • Analityka leków syntetycznych stosowanych w niewydolności mięśnia sercowego
  • Analityka bifosfnianów stosowanych w leczeniu osteoporozy i nowotworów kości
  • Jakościowa i ilościowa analiza benzodiazepin tricyklicznych
  • Analityka leków nootropowych pochodnych pirolidonu
  • Chemia leków (mechanizmy działania leków, modelowanie molekularne, ilościowe zależności struktura-aktywność – QSAR)
  • Analityka (wysokosprawna chromatografia cieczowa, chromatografia cienkowarstwowa, opracowanie, walidacja i optymalizacja metod analitycznych, ilościowe zależności struktura-retencja – QSRR)
  • Chemometria i statystyka (wieloparametrowa analiza regresji, analiza składowych głównych, analiza czynnikowa)
  • Proteomika (usprawnienie identyfikacji białek z wykorzystaniem technik chemometrycznych, analiza porównawcza)

Działalność dydaktyczna:

Celem kształcenia oraz tematyką wykładów i ćwiczeń z przedmiotu Chemia Leków jest omówienie i nauczenie studentów III roku kierunku farmacja podstawowych preparatów (leków) stosowanych w farmakoterapii i przedstawionych w układzie anatomiczno-terapeutyczno-chemicznym (ATC) z uwzględnieniem nomenklatury międzynarodowej i nazw synonimowych. Chemia Leków zajmuje się również zależnością struktury chemicznej a działaniem leków, przydatnością terapeutyczną leków, głównie w aspekcie biochemicznego mechanizmu ich działania, dróg podania, dystrybucji w ustroju, biotransformacji i wynikającymi z tego efektami niepożądanymi i toksycznymi. Chemia Leków zajmuje się także analityczną kontrolą jakości leków i obejmuje analizę jakościową i ilościową stosowaną zarówno w ocenie substancji leczniczych jak i postaci leków i opartą na wymaganiach Farmakopei Polskiej i Europejskiej.

Tematy seminariów z przedmiotu Chemia Leków obejmują natomiast przegląd i omówienie nowych substancji o potencjalnych właściwościach leczniczych i nowych leków z uwzględnieniem zastosowania, budowy chemicznej i biochemicznego mechanizmu działania tych związków.