Katedra Chemii Organicznej

ul. dr. A. Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz

tel. 52 585-39-03

budynek Wydziału Farmaceutycznego

Katedra Chemii Organicznej

prof. dr hab. n. farm. Bożena Modzelewska-Banachiewicz
p.o. Kierownika Katedry i Zakładu: prof. dr hab.
Bożena Modzelewska-Banachiewicz

Działalność naukowa:

Przedmiotem badań prowadzonych w Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej jest synteza nowych układów heterocyklicznych zawierających pierścienie triazolowy, tiazolowy, imidazolowy i pirymidynowy, cyklicznych eterów oksymów oraz pochodnych liniowych – hydrazonów o spodziewanej aktywności biologicznej. Dla otrzymywanych związków, w ramach współpracy z innymi ośrodkami badawczymi prowadzone są badania aktywności biologicznej.
Problematyka badawcza skoncentrowana jest również na analizach zależności pomiędzy wykazaną lub spodziewaną aktywnością biologiczną a strukturą molekularną związków. Rezultaty z analiz teoretycznych modeli pozwalają wskazać ważne, z punktu widzenia ogólnej aktywności fizjologicznej, cechy strukturalne związków. W toku badań teoretycznych opracowywane są między innymi liniowe (QSAR) i nieliniowe (ANN), ilościowe i jakościowe (SAR) modele matematyczne pozwalające przewidywać aktywność biologiczną (działanie na OUN przeciwgrzybicze, antyproliferacyjne) na podstawie parametrów strukturalnych uzyskanych metodami chemii obliczeniowej w różnych grupach związków.


Działalność dydaktyczna:

Katedra i Zakład Chemii Organicznej prowadzi zajęcia dla studentów II roku kierunku Farmacja przez dwa semestry. Wykłady i seminaria z zakresu chemii organicznej ukierunkowane są na związki biologicznie czynne. Ćwiczenia laboratoryjne obejmują podstawowe metody syntezy i identyfikacji związków organicznych. Prowadzone są również zajęcia fakultatywne, których tematem są zagadnienia związane z nomenklaturą, podstawami stereochemii oraz spektroskopowymi i chromatograficznymi metodami identyfikacji i separacji związków organicznych.