Studium Kształcenia Podyplomowego

skpwf@cm.umk.p

budynek Wydziału Farmaceutycznego

Informacje bieżące

Nabór na specjalizację: Farmacja apteczna od  dnia 15 listopada 2023 r. do dnia 15 grudnia 2023 r.

Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego CM UMK informuje, że od dnia 15 listopada 2023 r. do dnia 15 grudnia 2023 r. prowadzony będzie nabór na specjalizację: Farmacja apteczna

Farmaceuta za pomocą SMK (Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych) składa wniosek o odbycie szkolenia specjalizacyjnego do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne.

Do wniosku dołącza się:

1) elektroniczną kopię dyplomu ukończenia studiów;

2) elektroniczną kopię dyplomu potwierdzającego posiadany stopień naukowy, jeżeli dotyczy;

3) elektroniczną kopię dokumentu potwierdzającego okres wykonywania zawodu;

4) oświadczenie o liczbie publikacji oraz ich wykaz, jeżeli dotyczy; Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

Wniosek składa się w terminie od dnia 15 listopada 2023 r. do dnia 15 grudnia 2023 r. na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 16 grudnia 2023 r. do dnia 15 stycznia 2024 r.

Postępowanie konkursowe przeprowadza się, jeżeli liczba kandydatów do odbycia szkolenia specjalizacyjnego jest większa niż liczba miejsc szkoleniowych.

  • Koszt specjalizacji na osobę za cały okres szkolenia – 9240.0 zł.
  • Odpłatność za jedną godzinę szkolenia – 35 zł
  • Całkowita liczba godzin dydaktycznych – 264 h

Jednocześnie informujemy, że warunkiem niezbędnym do uruchomienia specjalizacji jest zakwalifikowanie minimum 25 osób. W przypadku mniejszej ilości kandydatów szkolenie specjalizacyjne z farmacji aptecznej nie może być uruchomione ze względów organizacyjnych, ekonomicznych oraz logistycznych.

Zapraszamy!


Nabór na specjalizację: Farmacja apteczna od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja 2023 r.

Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego CM UMK informuje, że od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja 2023 r. prowadzony będzie nabór na specjalizację: Farmacja apteczna

Farmaceuta za pomocą SMK (Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych) składa wniosek o odbycie szkolenia specjalizacyjnego do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne.

Do wniosku dołącza się:

  1.  elektroniczną kopię dyplomu ukończenia studiów;
  2.  elektroniczną kopię dyplomu potwierdzającego posiadany stopień naukowy, jeżeli dotyczy;
  3.  elektroniczną kopię dokumentu potwierdzającego okres wykonywania zawodu;
  4.  oświadczenie o liczbie publikacji oraz ich wykaz, jeżeli dotyczy; Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

Wniosek składa się w terminie od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja 2023 r. na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2023 r.

Postępowanie konkursowe przeprowadza się, jeżeli liczba kandydatów do odbycia szkolenia specjalizacyjnego jest większa niż liczba miejsc szkoleniowych.

  • Koszt specjalizacji na osobę za cały okres szkolenia – 9240.0 zł,
  • Odpłatność za jedną godzinę szkolenia – 35 zł,
  • Całkowita liczba godzin dydaktycznych – 264 h.

Jednocześnie informujemy, że warunkiem niezbędnym do uruchomienia specjalizacji jest zakwalifikowanie minimum 25 osób. W przypadku mniejszej ilości kandydatów szkolenie specjalizacyjne z farmacji aptecznej nie może być uruchomione ze względów organizacyjnych, ekonomicznych oraz logistycznych.

Zapraszamy!


Wiadomości archiwalne


KOMUNIKAT

Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego powiadamia, iż w związku z deklaracją przystąpienia do specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej wymaganej liczby osób, przesłało prośbę do Urzędu Wojewódzkiego, Wydziału Doskonalenia Kadr Medycznych o uruchomienie naboru na specjalizację.

Jednocześnie Studium powiadamia, że wszelkie sprawy związane z procesem rekrutacji przeprowadza Wydział Doskonalenia Kadr Medycznych Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.