Katedra Biochemii Klinicznej

ul. Karłowicza 24, 85-092 Bydgoszcz

tel. 52 585-37-45
kizbiochkl@cm.umk.pl

pracownicy Katedry Biochemii Klinicznej

Katedra Biochemii Klinicznej

kierownik dr hab. n. med. Marek Foksiński

 

Tematyka badawcza:

W Katedrze Biochemii Klinicznej prowadzone są badania nad znaczeniem wolnych rodników tlenowych (WRT) głównie w rozwoju i patogenezie chorób nowotworowych i układu krążenia. Głównie badania koncentrują się na:

  • ocenie zmian aktywności enzymów antyoksydacyjnych,
  • ocenie uszkodzeń zasad azotowych w komórkowym DNA,
  • analizie witamin o znaczeniu antyoksydacyjnym,
  • analizie produktów reperacji DNA.

W badaniach stosujemy metody: chromatografię gazową ze spektrometrią masową i selektywnym monitorowaniem jonów (CG/MS-SIM) oraz wysokociśnieniową chromatografię cieczową (HPLC).

Podstawową metodyką stosowaną przez nasz zespół do oznaczania modyfikacji w DNA i moczu jest chromatografia cieczowa z tandemową detekcją mas w układzie dwuwymiarowym (2D-UPLC-MS/MS) z użyciem pełnego spektrum standardów wewnętrznych znakowanych stabilnymi izotopami. Stężenia witaminy C oraz wybranych związków drobnocząsteczkowych (takich jak ketoglutaran, fumaran) w płynach ustrojowych, homogenatach tkanek i leukocytów oznaczamy wykorzystując chromatografię cieczową z detekcją UV/MS/MS. Poziom białek oceniamy metodami immunochemicznymi z wykorzystaniem techniki ELISA. Z kolei ekspresję genów zaangażowanych w proces demetylacji DNA badamy za pomocą metod RT–qPCR z wykorzystaniem specyficznych sond LNA. W zakresie badań Katedry Biochemii Klinicznej znajdują się analizy SNP wybranych genów wykorzystujące metodę genotypowania HRM.