STOWARZYSZENIE „ROZWÓJ MIKROBIOLOGII”

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. +48 52 585 44 80
tel. +48 52 585 40 47
e-mail: rozw_mikrob@cm.umk.pl
e-mail: kizmikrob@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Cele Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia „Rozwój Mikrobiologii” jest:

 • wspieranie szeroko pojętej działalności naukowo-badawczej osób związanych z Katedrą i Zakładem Mikrobiologii – pracowników, uczestników studiów doktoranckich oraz studentów będących członkami Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii,
 • opracowanie metod prewencji zakażeń, w tym szpitalnych,
 • działalność edukacyjna dla osób związanych ze Szpitalem Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy oraz pacjentów i ich rodzin,
 • prowadzenie akcji edukacyjnych i prewencyjnych,
 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych,
 • świadczenie usług diagnostycznych, konsultacji medycznych i mikrobiologicznych, prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych na zlecenie, opiniowanie,
 • prowadzenie działalność edukacyjnej w zakresie szeroko pojętej diagnostyki mikrobiologicznej i zasad prowadzenia antybiotykoterapii dla osób nie związanych ze Szpitalem Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy i Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu,
 • organizacja imprez, konferencji, zjazdów i sympozjów.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Opracowywanie i wprowadzanie nowych metod diagnostyki mikrobiologicznej.
 2. Stosowanie skutecznych metod walki z zakażeniami szpitalnymi.
 3. Poprawianie warunków lokalowych i sprzętowych w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii.
 4. Prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym organizowanie konferencji w zakresie współczesnych metod diagnostyki mikrobiologicznej, racjonalnego stosowania antybiotyków oraz prewencji zakażeń.
 5. Wspieranie działalności naukowo-badawczej poprzez finansowanie zakupu sprzętu laboratoryjnego, odczynników, sprzętu komputerowego, finansowanie stypendiów i wyjazdów szkoleniowych.
 6. Zakup podręczników, prasy naukowej, programów komputerowych i innych niezbędnych materiałów do pracy naukowej.
 7. Organizację punktu konsultacyjnego dla potrzeb pacjentów i personelu medycznego.
 8. Organizowanie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej, mającej na celu szerzenie wiedzy o diagnostyce mikrobiologicznej, racjonalnym stosowaniu antybiotyków w profilaktyce i leczeniu zakażeń, w tym szpitalnych.
 9. Działania na rzecz poprawy dostępności do wiarygodnej diagnostyki mikrobiologicznej.
 10. Rozwijanie badań mających na celu ocenę wiarygodności produktów mających zastosowanie w diagnostyce mikrobiologicznej.
 11. Propagowanie i inicjowanie produkcji aparatury oraz środków niezbędnych we współczesnej diagnostyce mikrobiologicznej oraz w prewencji i leczeniu zakażeń, w tym szpitalnych.
 12. Inspirowanie i organizowanie badań nad lekami przeciwdrobnoustrojowymi.