Katedra Mikrobiologii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-44-80
kizmikrob@cm.umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2 Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii

1. O nas

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii (SKNM) Collegium Medicum w Bydgoszczy rozpoczęło swoją działalność na spotkaniu inauguracyjnym w dniu 29.10.2001 roku z inicjatywy studentów kierunku lekarskiego i analityki medycznej. Opiekunem SKN od początku jego powstania była dr Anna Michalska, a od marca 2003 roku, także dr Agnieszka Mikucka. W latach 2010-11 funkcję tą pełnił dr Tomasz Bogiel, a obecnie opiekunem SKN jest dr Patrycja Zalas-Więcek. Prace badawcze realizowane są pod kierunkiem asystentów i adiunktów Katedry i Zakładu Mikrobiologii.

2. Tematyka badawcza

·  udział drobnoustrojów w zakażeniach
·  ocena wirulencji drobnoustrojów, w tym ocena tworzenia biofilmu
·  ocena wrażliwości na antybiotyki i inne środki przeciwdrobnoustrojowe
·  wykrywanie mechanizmów oporności z zastosowaniem metod fenotypowych i molekularnych
·  ocena podobieństwa genetycznego drobnoustrojów

3. Nasi partnerzy

Od 2009 roku współpracujemy z SKN przy Katedrze i Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii realizując wspólne projekty.

4. Kontakt

Opiekun SKNM: dr n. med. Patrycja Zalas-Więcek; e-mail: patrycjazalas@go2.pl
Przewodnicząca SKNM: Maria Błaszkiewicz – studentka IV roku Analityki Medycznej;  e-mail: maria.blaszkiewicz@o2.pl

5. Publikacje SKNM

 • Bogiel T, Mikucka A, Skalski T, Gospodarek E: Występowanie oraz lekowrażliwość opornych na karbapenemy szczepów Pseudomonas aeruginosa izolowanych z materiału klinicznego w latach 1998-2009. Med Dośw Mikrobiol 2010, 62: 221-9
 • Hankiewicz K, Mikucka A, Gospodarek E: Występowanie w materiale klinicznym i lekowrażliwość szczepów Stenotrophomonas maltophilia. Med Dośw Mikrobiol 2010, 62: 127-34
 • Reśliński A, Gospodarek E, Mikucka A: Występowanie w materiale klinicznym i ocena lekowrażliwości wielolekoopornych szczepów Proteus sp. Med Dośw Mikrobiol 2005, 57: 175-84
 • Deptuła A, Mikucka A, Gospodarek E: Analiza drobnoustrojów izolowanych z krwi chorych leczonych w Klinice Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych. Pol Mer Lek 2005, 106: 427-30
 • Deptuła A, Mikucka A, Gospodarek E: Wpływ warunków hodowli na hydrofobowe właściwości wielolekoopornych szczepów Pseudomonas aeruginosa. Med Dośw Mikrobiol 2004; 56: 359–64
 • Michalska A, Gospodarek E, Włodarczyk Z, Gierlotka K: Analiza profilu drobnoustrojów wyosobnionych od biorców nerki z Kliniki Transplantologii i Chirurgii Ogólnej SPSK AM w Bydgoszczy. Med Dośw Mikrobiol 2003; 55: 271–6

6. Udział w konferencjach

 • Wiśniewska M, Więckowska E: Porównanie trzech metod wykrywania biofilmu bakteryjnego. XLI Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych – UWM Olsztyn, 14-15.05.2012 (wystąpienie ustne)
 • Kałużna E: Porównanie metod wykrywania beta-laktamaz o rozszerzonym zakresie substratowym u pałeczek Escherichia coli. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych, Kraków, 12-14.04.2012 (wystąpienie ustne)
 • Witkowska I: Charakterystyka szczepów Klebsiella sp. izolowanych od zwierząt. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych, Kraków, 12-14.04.2012 (wystąpienie ustne)
 • Wiśniewska M, Więckowska E: Wytwarzanie biofilmu przez wieloleokooporne i wielolekowrażliwe szczepy Proteus mirabilis. II Konferencja pt. Mikrobiologia w medycynie, przemyśle i ochronie środowiska, Łódź, 22-23.10.2011 (wystąpienie ustne)
 • Skalski T: Występowanie genu kodującego otoczkę alginianową oraz lekowrażliwość szczepów Pseudomonas aeruginosa. II Konferencja pt. Mikrobiologia w medycynie, przemyśle i ochronie środowiska, Łódź, 22-23.10.2011 (wystąpienie ustne)
 • Sawicka J, Czok R: Analiza częstości występowania zakażeń z udziałem wielolekoopornych pałeczek Gram-ujemnych u chorych Oddziału Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 w Bydgoszczy w latach 2007-2009. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych, Kraków, 22-24.04.2010 (wystąpienie ustne, II nagroda)
 • Hankiewicz-Ziołkowska K: Podobieństwo genetyczne szczepów Stenotrophomonas maltophilia izolowanych z próbek klinicznych w latach 2005-2007. XIII Sympozjum Naukowe Postępy w Medycynie Zakażeń, Warszawa, 8-9.12.2009 (plakat)
 • Gniazdowska M: Ocena wytwarzania biofilmu na cewnikach urologicznych przez drobnoustroje z grupy coryneform. „Mikrobiologia w Medycynie, Przemyśle i Ochronie Środowiska”, 24-25. 10 2009, Łódź (plakat, wyróżnienie)
 • Szostak M: Analiza mikrobiologiczna zakażeń powłoki jamy brzusznej. X Spotkanie Polskiego Klubu Przepuklinowego, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Bydgoszcz, 6-8.09.2009 (wystąpienie ustne)
 • Gniazdowska M: Ocena wytwarzania biofilmu na cewnikach urologicznych przez drobnoustroje z grupy coryneform. „5th International Conference of Student’s Scientific Society Bydgoszcz 3rd – 4th April 2009” 03-04.04.2009 (wystąpienie ustne, wyróżnienie)
 • Mieszkowski J: Proteolityczne i hemolityczne właściwości Enterococcus spp. V Międzynarodowa Konferencja Studenckich Towarzystw Naukowych, Bydgoszcz, 3-4.04.2009 (wystąpienie ustne)
 • Sawicka J, Czok R, Daniłko M: Występowanie patogenów alarmowych w materiale klinicznym chorych Oddziału Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy w latach 2007-2008. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych, Kraków, 26-28.03.2009 (wystąpienie ustne)
 • Daniłko M, Sawicka J, Kowalczyk M, Ogrodnik D, Kafarski Ł: Zakażenia krwi u chorych z centralną linią naczyniową w Oddziale Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy w latach 2007-2008. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych, Kraków, 26-28.03.2009 (wystąpienie ustne)
 • Kudła M, Glonek M: Ocena wytwarzania śluzu przez gronkowce koagulazo-ujemne izolowane od chorych z linią naczyniową. I Konferencja Studenckich Kół Naukowych Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu, 30.03.2007 r. (wystąpienie ustne)
 • Reśliński A, Kudła M, Glonek M: Ocena wytwarzania śluzu przez pałeczki Proteus mirabilis izolowane z materiałów klinicznych. I Konferencja Studenckich Kół Naukowych Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu, 30.03.2007 r. (wystąpienie ustne)
 • Bogiel T: Porównanie wzorów biochemicznych, lekowrażliwości i PFGE meticylinoopornych gronkowców koagulazo-ujemnych (MRCNS). I Konferencja Studenckich Kół Naukowych Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu, 30.03.2007 r. (wystąpienie ustne, I nagroda)
 • Hankiewicz K: Występowanie w materiale klinicznym i lekowrażliwość szczepów Stenotrophomonas maltophilia. I Konferencja Studenckich Kół Naukowych Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu 30.03.2007 r. (wystąpienie ustne)
 • Reśliński A: Ocena właściwości adhezyjnych u szczepów Proteus mirabilis o zróżnicowanej wrażliwości na antybiotyki. 3rd International Conference of Students Scientific Society, Bydgoszcz, 02-03.12.2005 (wystąpienie ustne, wyróżnienie)
 • Hankiewicz K: Wpływ warunków hodowli na adhezję szczepów Enterococcus sp. do polistyrenu. 3rd International Conference of Students Scientific Society, Bydgoszcz, 02-03.12.2005 (wystąpienie ustne, wyróżnienie)
 • Bogiel T: Wpływ warunków hodowli na wybrane właściwości adhezyjne wielolekoopornych szczepów Pseudomonas aeruginosa. 3rd International Conference of Students Scientific Society, Bydgoszcz, 02-03.12.2005 (wystąpienie ustne)
 • Cierpicka A, Kiziewicz A, Gierlotka K, Michalska A, Mikucka A, Gospodarek E: Ocena pokrewieństwa szczepów Staphylococcus aureus izolowanych z materiałów badanych w kierunku nosicielstwa. XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Bydgoszcz, 23–25.09.2004. Post Mikrobiol 2004; 43 (supl. 1): 363 (plakat)
 • Deptuła A, Mikucka A, Gospodarek E: Właściwości biologiczne szczepów Pseudomonas aeruginosa izolowanych z materiałów klinicznych. XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Bydgoszcz, 23–25.09.2004. Post Mikrobiol 2004; 43 (supl. 1): 163 (plakat)
 • Reśliński A, Mikucka A, Gospodarek E: Wielolekooporne pałeczki Proteus spp.- występowanie w materiałach klinicznych. XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Bydgoszcz, 23–25.09.2004. Post Mikrobiol 2004; 43 (supl. 1): 355 (plakat)
 • Deptuła A, Mikucka A, Gospodarek E: Wpływ warunków hodowli na właściwości hydrofobowe wielolekoopornych szczepów Pseudomonas aeruginosa. XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Bydgoszcz, 23–25.09.2004. Post Mikrobiol 2004; 43 (supl. 1): 164 (plakat)
 • Deptuła A: Wpływ warunków hodowli na właściwości hydrofobowe wielolekoopornych szczepów Pseudomonas aeruginosa. 2 nd International Conference of Students’ Scientific Society for Medical Students and Young Doctors. 15-17.04.2004 (wystąpienie ustne)
 • Reśliński A: Analiza występowania w materiałach klinicznych i lekowrażliwość wieloopornych szczepów Proteus spp. 2 nd International Conference of Students’ Scientific Society for Medical Students and Young Doctors. 15-17.04.2004 (wystąpienie ustne)
 • Cierpicka A: Ocena nosicielstwa Staphylococcus aureus wśród studentów Akademii Medycznej w Bydgoszczy. 2 nd International Conference of Students’ Scientiffic Society for Medical Students and Young Doctors. 15-17.04.2004 (wystąpienie ustne)
 • Deptuła A: Bact/Alert and Bactec blood culture monitoring systems – a comerative study based on blood samples of patients treated at the Department of Nephrology and Internal Diseases of the Ludwik Rydygier Medical University in Bydgoszcz. International Medical Conference for Students and Young Physicians in Warsaw, 16-17.05.2003 (wystąpienie ustne)
 • Deptuła A: Analiza drobnoustrojów izolowanych z krwi od pacjentów leczonych w Klinice Nefrologii i Chorób Wewnętrznych SPSK AM w Bydgoszczy. Międzynarodowa Konferencja Studentów Medycyny i Lekarzy Stażystów w Bydgoszczy, 25-26.04.2003 (plakat, wyróżnienie)
 • Ciok E: Analiza wybranych właściwości meticylinoopornych szczepów Staphylococcus haemolyticus izolowanych z materiałów klinicznych. Międzynarodowa Konferencja Studentów Medycyny i Lekarzy Stażystów w Bydgoszczy, 25-26.04.2003 (plakat, wyróżnienie)
 • Chrzanowska A, Doruchowska A: Analiza drobnoustrojów izolowanych od chorych z owrzodzeniami podudzi. Międzynarodowa Konferencja Studentów Medycyny i Lekarzy Stażystów w Bydgoszczy, 25-26.04.2003 (plakat)
 • Gierlotka K: Udział Enterobacter sp. w zakażeniach układu moczowego. Międzynarodowa Konferencja Studentów Medycyny i Lekarzy Stażystów w Bydgoszczy, 25-26.04.2003 (plakat)
 • Gierlotka K: Analiza flory mikrobiologicznej wyosobnionej u biorców nerki leczonych w Klinice Transplantologii i Chirurgii Ogólnej SPSK AM w Bydgoszczy. II Ogólnopolski Przegląd Prac Naukowych Studentów Medycyny i Lekarzy  Stażystów, 19-24.04.2002 (plakat)
 • Janikowski G: Rola mikroflory bakteryjnej w procesie gojenia się rany pooperacyjnej u pacjentów po laryngektomii całkowitej. II Ogólnopolski Przegląd Prac Naukowych Studentów Medycyny i Lekarzy  Stażystów, 19-24.04.2002 (plakat)

Serdecznie zapraszamy!

Deklaracja członkowska (36 KB)