Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Pomoc materialna dla studentów

STYPENDIUM SOCJALNE DLA STUDENTÓW

Komisja stypendialna UMK informuje, że generator wniosków o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2020/2021 (semestr letni) otwarty będzie: od dnia 05 lutego 2021 r. do dnia 04 marca 2021 r.

Informacje dotyczące składania wniosków o stypendium socjalne w semestrze letnim 2020/2021

I. Studenci, którzy nie ubiegali się o stypendium socjalne w semestrze zimowym składają wnioski o przyznanie stypendium na semestr letni oraz wszystkie dokumenty tak jak w przypadku studentów składających wnioski o przyznanie stypendium na semestr zimowy 2020/2021;

II. Studenci, którzy otrzymali stypendium socjalne na semestr zimowy i ich dochód w rodzinie nie zmienił się składają:

Należy uznać, że dochody i sytuacja rodzinna oraz źródła utrzymania rodziny są potwierdzone dokumentami złożonymi razem z wnioskiem o przyznanie stypendium na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021.

Jeżeli zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej różni się od zaświadczenia z semestru zimowego, należy ewentualnie uzupełnić dokumentację o źródła utrzymania rodziny – art. 88 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

III. Studenci, którzy składali wniosek o stypendium socjalne na semestr zimowy i ich dochód zmienił się składają:

Jeżeli zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej różni się od zaświadczenia z semestru zimowego, należy ewentualnie uzupełnić dokumentację o źródła utrzymania rodziny – art. 88 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Studenci, którzy otrzymali na semestr zimowy stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, w przypadku zmiany miejsca zamieszkania i ubiegania się o stypendium w zwiększonej wysokości na semestr letni, poza dokumentacją wskazaną powyżej, powinni dołączyć aktualną dokumentację dotyczącą miejsca zamieszkania.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną obowiązuje korespondencyjna forma składania wniosków. Forma korespondencyjna obowiązuje także w przypadku konieczności uzupełnienia wniosku o dodatkowe dokumenty lub w przypadku konieczności złożenia wyjaśnień.

Dokumenty należy przesłać na adres:
Komisja Stypendialna Wydziału Farmaceutycznego
Collegium Medicum w Bydgoszczy
Jagiellońska 13-15
85-067 Bydgoszcz

Datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.


UWAGA!!!
Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (obecnie: 528 zł) dołącza do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.


STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Generator wniosków o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych otwarty będzie od dnia 14 października 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.

Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych należy wygenerować w systemie USOSweb, a następnie przesłać pocztą na adres Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego, ul. Jagiellońska 13-15, 85-067 Bydgoszcz (koniecznie z dopiskiem „Komisja Stypendialna Wydziału Farmaceutycznego”).

Datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.

UWAGA!!!

Warunkiem wygenerowania wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych jest dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności do Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich CM ul. Jagiellońska 13-15, 85-067 Bydgoszcz.

 


Skład Komisji Orzekającej Wydziału Farmaceutycznego


Informacje Samorządu Studenckiego dotyczące stypendiów >>