Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Pomoc materialna dla studentów

Skład Komisji Orzekającej Wydziału Farmaceutycznego


STYPENDIUM SOCJALNE SEMESTR LETNI  2022/2023

Komisja stypendialna UMK informuje, że generator wniosków o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim,  uruchomiony będzie:
od dnia 6 lutego 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.

Termin i miejsce składania wniosków:
Wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium socjalnego  należy składać w: Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego lub w oznaczonym pojemniku, znajdującym się przy   pokoju nr 50 Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego. Wnioski należy składać w terminie od dnia 6 lutego 2023 r. do dnia 3 marca 2023 r.

 

Stypendium socjalne na semestr letni 2022/2023 – wymagane dokumenty:

  1. Studenci, którzy nie ubiegali się o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym składają wnioski o przyznanie stypendium na semestr letni oraz wszystkie dokumenty tak jak w przypadku studentów składających wnioski o przyznanie stypendium na semestr zimowy 2022/2023.

  2. Studenci, którzy otrzymali stypendium socjalne na semestr zimowy i ich dochód w rodzinie nie zmienił się składają:
  1. Studenci, którzy składali wniosek o stypendium socjalne na semestr zimowy, a ich dochód zmienił się składają:
  1. Studenci, którzy otrzymali na semestr zimowy stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, w przypadku zmiany miejsca zamieszkania i ubiegania się o stypendium w zwiększonej wysokości na semestr letni, poza dokumentacją wskazaną powyżej, powinni dołączyć aktualną dokumentację dotyczącą miejsca zamieszkania.

STYPENDIUM SOCJALNE SEMESTR ZIMOWY 2022/2023

Komisja stypendialna UMK informuje, że generator wniosków o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 uruchomiony będzie: od dnia 17 października 2022 r. od godziny 10.00 do dnia 19 lutego 2023 r. do godziny 23.00.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wydrukowane wnioski wraz z załącznikami należy przesyłać w terminie do dnia 4 listopada 2022 r., drogą pocztową na adres;
ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz z dopiskiem “Komisja Stypendialna Wydział Farmaceutyczny”
lub składać  w oznaczonym pojemniku, znajdującym się przy Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego przy pokoju nr 50.

Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów>>

W sprawach wymagających konsultacji, Komisja Stypendialna będzie dyżurowała przy ul. Jagiellońskiej 13-15, w pokoju nr 28.

DYŻURY KOMISJI  STYPENDIALNEJ:

 

 


UWAGA STUDENCIE  – ZAPOZNAJ SIĘ Z PONIŻSZYM LINKIEM>>

Fundusz Pomocy Materialnej – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (umk.pl)

 


UWAGA!

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (obecnie: 600 zł) dołącza do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny!!!!!!!!

Koordynator pomocy materialnej dla studentów – mgr Beata Nitka – tel. 52 585 35 41.