Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Jakość kształcenia

Plany, programy studiów oraz sylabusy dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Farmaceutycznym


Karta działań doskonalących


Ankiety studentów oraz ich analizy w odniesieniu do procesu kształcenia prowadzonego na Wydziale Farmaceutycznym


Raporty dotyczące Jakości Kształcenia na Wydziale Farmaceutycznym CM UMK


Dokumenty PaństwoweDokumenty UczelnianeDokumenty Wydziałowe


Baza dydaktyczna Wydziału Farmaceutycznego 


Raporty samooceny


Dokumenty Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej


Interesariusze zewnętrzni