ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Analityka medyczna – jednolite studia magisterskie

Film promujący kierunki Wydziału Farmaceutycznego»

Opis kierunku:

W dobie panującej pandemii wirusa SARS-CoV-2, wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów z obszaru diagnostyki laboratoryjnej. Ponieważ każdy pobrany wymaz od osoby z podejrzeniem infekcji wirusa SARS-CoV-2 przechodzi przez ręce diagnosty laboratoryjnego (procedura od otrzymania próbki/wymazu do wydania pozytywnego lub negatywnego wyniku).

W trakcie 5 lat studiów realizowane są przedmioty podstawowe jak: anatomia, chemia analityczna, biofizyka, fizjologia, czy immunologia oraz przedmioty kierunkowe/zawodowe: m.in. diagnostyka izotopowa, diagnostyka mikrobiologiczna, diagnostyka laboratoryjna, hematologia laboratoryjna, czy biologia molekularna.

Diagnosta laboratoryjny, to osoba, która przy użyciu specjalistycznych metod i aparatury, wykonuje badania zgodnie z wymogami dobrej praktyki laboratoryjnej oraz zasad etyki zawodowej w zakresie m.in. mikrobiologii, genetyki, biologii molekularnej, chemii klinicznej, analityki ogólnej, hematologii, serologii z transfuzjologią, czy immunologii. Ponadto, w zakresie kompetencji diagnosty laboratoryjnego znajduje się również nadzór nad wykonaniem oznaczeń laboratoryjnych oraz autoryzacja wyników. Absolwent kierunku analityka medyczna jest również przygotowany do organizacji, jak i zarządzania medycznym laboratorium diagnostycznym.

Dla kogo ten kierunek?

Kierunek analityka medyczna skierowany jest do wszystkich tych osób, które interesują się medycyną, ale nie widzą siebie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem. Kierunek łączy w sobie wiele dziedzin z nauk przyrodniczych: chemię, fizykę, czy biologię, ale jest to również kierunek medyczny i wymaga specjalistycznej wiedzy. Jeśli masz typowo analityczny umysł, chciałbyś pracować w laboratorium szpitalnym, czy naukowym, to kierunek analityka medyczna jest idealnym wyborem.

Diagnosta laboratoryjny ściśle współpracuje z lekarzami a uzyskane podczas procedur analitycznych wyniki badań laboratoryjnych stanowią podstawę w 70-80% decyzji podejmowanych przez lekarza w procesie rozpoznawania chorób, doboru terapii i oceny efektów leczenia pod warunkiem pełnej standaryzacji stosowanych metod, czego student uczy się podczas studiów.

Perspektywy?

Absolwent kierunku analityka medyczna uzyskuje prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, który w połączeniu z nabytą wiedzą, umiejętnościami oraz kompetencjami społecznymi, staje się osobą wykwalifikowaną do pracy szczególnie w medycznych laboratoriach diagnostycznych (publicznych, jak i prywatnych), funkcjonujących w strukturze szpitali, jak i samodzielnie, w stacjach sanitarno-epidemiologicznych oraz w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym i innych podmiotach świadczących usługi medyczne. Stosowanie nowych metod badawczych, technologii, usług, stwarza możliwość pracy w instytutach naukowych prowadzących badania naukowe.

Dodatkowo, absolwent kierunku analityka medyczna może kontynuować naukę w szkole doktorskiej i rozwijać swoje pasje naukowe. Natomiast po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu i odbyciu stażu w laboratorium diagnostycznym, absolwent kierunku analityka medyczna ma możliwość rozpoczęcia kształcenia specjalizacyjnego w 13 dziedzinach diagnostyki laboratoryjnej m.in. w mikrobiologii, transfuzjologii, genetyce medycznej czy toksykologii.

Co wyróżnia kierunek analityka medyczna prowadzony na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy?

1) Obecnie realizowany program studiów dla kierunku analityka medyczna (w którym zrównoważono aspekty praktyczne, jak również naukowo-badawcze, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków badań realizowanych na Wydziale) gwarantuje dobre przygotowanie absolwentów do podejmowania pracy w medycznych laboratoriach usługowych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, z dziedziny biologii i genetyki medycznej, higieny ogólnej, a także w jednostkach naukowych, instytutach badawczych czy uczelniach.

2) Zajęcia dydaktyczne z przedmiotu praktyczna nauka zawodu są realizowane w rzeczywistym środowisku zawodowym w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Zakładzie Mikrobiologii Klinicznej będących w strukturze Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. A. Jurasza. Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych diagnostów laboratoryjnych posiadających specjalizację z laboratoryjnej diagnostyki medycznej oraz mikrobiologii medycznej.

3) W rankingu kierunków studiów Perspektywy 2020, kierunek analityka medyczna awansował o 2 pozycje obecnie zajmuje 9 miejsce (kategoria ekonomiczne losy studentów zostały najwyżej ocenione).

4) Pracownicy Wydziału Farmaceutycznego uzyskali wielomilionowe dofinansowanie na zakup aparatury naukowo-badawczej w ramach konsorcjum naukowego.

5) Znacząco wzrosła dostępność miejsc pracy dla absolwentów kierunku analityka medyczna w licznych laboratoriach diagnostycznych na terenie Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego.

6) Studenci analityki medycznej mają też duże możliwości samokształcenia w ramach działalności Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych oraz licznych studenckich kół naukowych działających na Wydziale Farmaceutycznym.

7) Internacjonalizacja kształcenia, poprzez kontynuowanie i rozwijanie współpracy międzynarodowej w ramach wspólnie realizowanych projektów badawczych i edukacyjnych z przedstawicielami zagranicznych ośrodków naukowych. Obecnie Wydział Farmaceutyczny ma podpisane umowy na zagraniczne wyjazdy studentów kierunku analityka medyczna w ramach programu ERASMUS+.