ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

LIST DZIEKANA WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO DO STUDENTÓW W SPRAWIE ZDALNEGO NAUCZANIA

Szanowni Państwo,

Od 12 marca są zawieszone wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywające się na terenie Uczelni. Wszyscy Państwo zostaliście zobowiązani do przebywania w swoich domach i do unikania bezpośrednich kontaktów z innymi ludźmi. Jedyna dozwolona forma kontaktów to telefon, e-mail, internet. Władze Uniwersytetu, w związku z zawieszeniem zajęć na Uczelni, wydały zarządzenia o prowadzeniu zdalnego nauczania. Zdalnym nauczaniem są objęte zajęcia,  które zgodnie z zaplanowanym rozkładem powinny się odbyć w okresie od 12 marca do 10 kwietnia br. Profesorowie, prowadzący kształcenie na naszym Wydziale przeprowadzają zdalne nauczanie wykorzystując jego różne formy. W całości, w sposób zdalny, będą realizowane efekty uczenia zaplanowane do osiągnięcia w ramach wykładów i seminariów. Częściowo będą realizowane także efekty uczenia (głównie w zakresie wiedzy), które były planowane do osiągnięcia w ramach laboratoriów. W załączeniu są zamieszczone plany studiów dla semestrów letnich z podziałem na lata studiów i kierunki studiów. Kolorem czerwonym zostały zaznaczone te zajęcia, które za okres 12. 03 – 10.04 będą prowadzone w całości w sposób zdalny. Kolorem niebieskim te, które zgodnie z propozycją prowadzących je nauczycieli za okres 12.03 – 10.04. będą w części prowadzone
w sposób zdalny. Proszę Państwa o pozostawanie poprzez starostów w kontakcie ze swoimi profesorami, tak aby  zdalne nauczanie mogło być skutecznie zrealizowane. Proszę też o śledzenie zmian w zamieszczonych planach – lista zajęć prowadzonych zdalnie może zostać rozszerzona.

Z poważaniem
Stefan Kruszewski
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego