Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Procedura egzaminu dyplomowego w formie zdalnej

 1. Przewodniczący przesyła na e-maile promotorów link do pokoju wirtualnego (otrzymany wcześniej z Dziekanatu) oraz hasło dostępu.
 2. Przewodniczący prosi o logowanie się uczestników obron, wyłącznie w wyznaczonej godzinie obrony – logowanie w systemie wideokonferencji BigBlueButton.
 3. Przewodniczący i członkowie komisji egzaminacyjnej oraz student zobowiązani są  do dysponowania na czas przeprowadzenia egzaminu dyplomowego sprzętem wyposażonym w kamerę i mikrofon oraz łączem umożliwiającym przesyłanie danych video z zapewnieniem wystarczającej jakości transmisji danych – informacje techniczne.
 4. W dniu egzaminu dyplomowego na 10-15 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia egzaminu przewodniczący komisji sprawdza połączenie (dostępność) ze wszystkimi uczestnikami wideokonferencji. Podczas egzaminu muszą być włączone kamery i mikrofony wszystkich uczestniczących w nim osób.
 5. Przewodniczący sprawdza czy wszyscy członkowie komisji oraz student widzą się jednocześnie, prosząc każdą z osób o potwierdzenie. Ponadto prosi studenta, aby podczas trwania egzaminu zdalnego cały czas był widziany i słyszany, a ewentualne usterki techniczne np. zanikanie obrazu, problemy z dźwiękiem itp. utrudniające uczestnictwo w egzaminie zgłaszał na bieżąco.
 6. Przewodniczący prosi uczestników wideokonferencji o wyrażenie gotowości do przeprowadzenia egzaminu zdalnego. Ogłasza moment rozpoczęcia egzaminu i rozpoczyna jego rejestrację.
 7. Za prawidłowy przebieg egzaminu odpowiada przewodniczący.
 8. Przewodniczący weryfikuje dane osobowe studenta, następnie informuje studenta o zakazie korzystania w czasie egzaminu z zewnętrznych źródeł wiedzy (np. nośników technicznych, książek, notatek, pomocy naukowych czy osób trzecich).
 9. W pierwszej części egzaminu dyplomowego student przedstawia maksymalnie 10 minutową prezentację. W drugiej części egzaminu student odpowiada na pytania (co najmniej trzy) z wiedzy otrzymanej w toku studiów, zadane przez członków komisji.
 10. W przypadku trudności technicznych uniemożliwiających przedstawienie prezentacji student otrzymuje od komisji egzaminacyjnej łącznie 5 pytań: 2 pytania dotyczące  treści pracy dyplomowej i 3 pytania z wiedzy uzyskanej w toku studiów.
 11. Jeśli w czasie odpowiedzi studenta na dane pytanie połączenie zostanie zerwane, przewodniczący podejmuje próbę jego ponownego nawiązania, przy czym próba podejmowana jest maksymalnie trzykrotnie w okresie 5 minut. Jeśli połączenie zostanie przywrócone, pytanie zostaje unieważnione.
 12. Jeżeli w trakcie egzaminu dojdzie do trwałego przerwania połączenia pomiędzy członkami komisji albo pomiędzy komisją a zdającym egzamin studentem, przewodniczący komisji podejmuje decyzję czy przebieg egzaminu do momentu przerwania połączenia pozwala komisji ocenić egzamin i:
 1. Utratę połączenia, przerwanie egzaminu oraz decyzję o jego unieważnieniu odnotowuje się w protokole egzaminu.
 2. Po przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego przewodniczący informuje, że komisja rozpoczyna obrady i nastąpi rozłączenie ze studentem, a po ich zakończeniu połączenie zostanie przywrócone (konieczne odświeżenie strony przez studenta)
 3. Po ponownym połączeniu ze studentem, przewodniczący komisji informuje studenta o ustalonym przez komisję wyniku egzaminu dyplomowego i ogłasza decyzję w sprawie nadania właściwego tytułu zawodowego.
 4. Egzamin dyplomowy uznaje się za zakończony i następuje rozłączenie z poszczególnymi uczestnikami wideokonferencji.