Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Zwolnienie z zajęć Wychowania Fizycznego

Zgodnie z § 7 Zarządzenia Nr 1 Rektora UMK (159 KB) z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji lekarskich do orzekania w sprawach urlopów zdrowotnych i zwolnień z udziału z obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego ze względów zdrowotnych studentów UMK w Toruniu i trybu ich działania, student ubiegający się o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego (ze względów zdrowotnych) zobowiązany jest do złożenia umotywowanego wniosku w Dziekanacie.