Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Współpraca Wydziału Farmaceutycznego CM UMK z Zakładami Farmaceutycznymi Adamed Pharma S.A.

Zdjęcie ilustracyjne
od lewej strony: prof. dr hab. Jerzy Krysiński, dr Piotr Bilski, dr Adam Sikora, prof. dr hab. Michał Marszałł

W dniu 4 grudnia 2019 r. Zakłady Farmaceutyczne Adamed Pharma S.A. z siedzibą w Pieńkowie podpisały umowę z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy dotyczącą rozwoju produktu leczniczego.

Zakłady Farmaceutyczne Adamed Pharma S.A. są firmą farmaceutyczną zaangażowaną w badania, rozwój, wytwarzanie i komercjalizację produktów leczniczych.

Celem projektu jest opracowanie, a następnie rozwój produktu leczniczego dedykowanego dla osób cierpiących na łysienie androgenowe. Projekt i umowa są realizowane przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy; Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje; Poddziałania I.2.2: Projekty B + R przedsiębiorstw.

Zawarcie Umowy z uczelnią nastąpiło w wyniku rozstrzygnięcia przez Adamed S.A. zapytania ofertowego dotyczącego „Prac rozwojowych produktu leczniczego w postaci piany na skórę” przeprowadzonego z zachowaniem wymogów zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności.

Wykonawcą w ramach naszej uczelni jest zespół naukowców z Wydziału Farmaceutycznego przy wsparciu Działu Projektów i Współpracy Międzynarodowej CM.

Skład Zespołu Badawczego:

  • Kierownik projektu: Prof. dr hab. Michał Marszałł, Katedra Chemii Leków
  • Prof. dr hab. Jerzy Krysiński, Katedra Technologii Postaci Leku
  • Dr Piotr Bilski, Katedra Technologii Postaci Leku
  • Dr Adam Sikora, Katedra Chemii Leków

Wartość projektu: 454 955,68 zł netto
Okres realizacji projektu: 04.12.2019 r. - 31.10.2023 r.

pozostałe wiadomości