Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Wiadomości

zdjęcie

Tryb prowadzenia zajęć na Wydziale Farmaceutycznym

 

 

 

W uzupełnieniu do  Komunikatu z dnia 18 października 2020 r. przedstawiam listę przedmiotów, które będą realizowane stacjonarnie. Lista została uzgodniona z Kolegium Dziekańskim i zatwierdzona przez Kolegium Rektorskie.

 Lista przedmiotów >>>

 

więcej informacji

zdjęcie

Zarządzenie Rektora UMK w sparwie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

więcej informacji

zdjęcie

Zarządzenie Kanclerza w sparwie zasad funkcjonowania administracji

więcej informacji

zdjęcie

UWAGA! Studenci V roku kierunku Farmacja

Wszystkie zajęcia dydaktyczne dla studentów V roku na kierunku farmacja, począwszy od dnia 19.10. do dnia 23.10.2020, będą odbywały się w formie ZDALNEJ.

więcej informacji

zdjęcie

KOMUNIKAT DO STUDENTÓW II i V ROKU KIERUNKU ANALITYKA MEDYCZNA, II ROKU KIERUNKU KOSMETOLOGIA

 

 

 

 

 

 

Informuję, że w dniach: 

 • od 15 do  23 października 2020 roku  dla studentów II roku i  V roku kierunku analityka medyczna nie będą prowadzone  zajęcia w formie stacjonarnej.

Wszystkie zajęcia dydaktyczne w tym czasie będą realizowane w formie zdalnej online.

 • od 14 października 2020 roku nie będą prowadzone zajęcia praktyczne w formie stacjonarnej dla studentów II roku kierunku Kosmetologia I stopnia z przedmiotu Dermatologia w Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej ul. Kurpińskiego 5. Obecnie będą realizowane laboratoria w Katedrze Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej zgodnie z rozkładem zajęć dla poszczególnych grup.

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego
Prof. dr hab. Stefan Kruszewski

więcej informacji

zdjęcie

Komunikat JM Rektora UMK

Szanowni Państwo, w związku z decyzją Rządu RP o wprowadzeniu szczególnych ograniczeń w działalności szkół wyższych zlokalizowanych w tzw. strefach czerwonych uprzejmie informuję o nowych zasadach funkcjonowania Uniwersytetu od dnia 19 października 2020 r. do odwołania, z wyjątkiem pkt. 1 i 3, które obowiązują od dnia 17 października 2020 r.:

więcej informacji

zdjęcie

Zawieszenie zajęć klinicznych

Szanowni Studenci,

Informujemy, że począwszy od poniedziałku 12. października zajęcia przewidziane do realizacji w Klinikach SU1 oraz SU2 tj. Propedeutyka medycyny  (dla V roku kierunku analityka medyczna realizowane w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii SU1 oraz w Klinice Endokrynologii i Diabetologii SU1 ) oraz Farmakoterapia i  informacja o lekach (zp.) (dla V roku farmacji realizowane w II Klinice Kardiologii SU2) nie będą realizowane w w/w Klinikach. Zobowiążemy  prowadzących te zajęcia do zrealizowania tych zajęć albo w formie stacjonarnej poza Kliniką albo w formie zdalnej online.

więcej informacji

zdjęcie

ERASMUS

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że trwa rekrutacja na wyjazdy zagraniczne organizowane w ramach *Programu Erasmus Plus*. 

Obecnie mają Państwo możliwość wyjazdu na*semestr letni*  rozpoczynającego się roku akademickiego do uczelni zagranicznych, z którymi nasz Wydział ma podpisane umowy (lista aktualizowana jest w  trybie ciągłym):

 https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/partnerzy/  

Drugą możliwością jest wyjazd na 2-3 miesięczne *praktyki wakacyjne*.

W  tym przypadku nie są Państwo ograniczeni umowami, a taki wyjazd można  zrealizować w dowolnym kraju Unii Europejskiej lub w krajach stowarzyszonych (nie muszą to być uniwersytety, a mogą to być np.  laboratoria, apteki, firmy farmaceutyczne, gabinety i firmy  kosmetologiczne).  

Przydatne informacje znajdują się również na stronach internetowych: https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/studenci-studia/  https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/studenci-praktyki/  

Zachęcam Państwa do zadawania pytań dotyczących wyjazdów.  Za sprawy administracyjne odpowiada Pani *mgr Aleksandra **Laskowska*  (aleksandra.laskowska@cm.umk.pl): 

https://www.cm.umk.pl/administracja/35-administracja-collegium-medicum/3941-dzial-projektow-i-wspolpracy-miedzynarodowej-cm.html 

 *Jednocześnie informuję, że wszelki pytania będą mogli zadać Państwo na  spotkaniu on-line w dniu 7 października 2020 r. o godzinie 17:00 na  platformie BigBlueButton.* 

Link do pokoju:  https://moodle.umk.pl/VC/course/view.php?id=155 

Hasło dla słuchaczy:  pok98stud  

 

Z pozdrowieniami 

Dr hab. Artur Słomka, prof. UMK

Wydziałowy Koordynator ds. mobilności

więcej informacji

zdjęcie

Zapraszamy na konferencje

ORGANIZATORZY

Katedra Promocji Zdrowia

Katedra Kardiologii i Chorób Wewnętrznych

Collegium Medicum UMK

 

ZAPRASZAJĄ NA KONFERENCJE:

 

Profilaktyka chorób

sercowo-naczyniowych

Konferencja Sekcji Prewencji i Epidemiologii oraz Komisji Promocji Zdrowia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

oraz

XIII International Cardiovascular Research Meeting

więcej informacji

zdjęcie

Zaproszenie na spotkanie organizacyjne studentów I roku - Immatrykulacja

Szanowni Studenci Pierwszego Roku Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu,

Dziekan i Prodziekani Wydziału Farmaceutycznego  uprzejmie zapraszają na spotkanie inauguracyjne, które odbędzie się   w dniu 2 października 2020 r. w Auli B – budynek A, ul. Jagiellońska 13-15 w Bydgoszczy.

więcej informacji

zdjęcie

List Kolegium Dziekańskiego Wydziału Farmaceutycznego do studentów I roku kierunków analityka medyczna, farmacja i kosmetologia

Szanowna Studentko, Szanowny Studencie,

W przededniu rozpoczęcia przez Państwa nowego rozdziału w życiu pragniemy, Państwu podziękować za zaufanie w wyborze Wydziału Farmaceutycznego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy na miejsce, w którym będziecie rozwijać swoją wiedzę, kształtować umiejętności praktyczne, asertywność, odporność na stres, kreatywność czy samodyscyplinę. Te wszystkie kompetencje już za kilka lat będą podstawą do uzyskania tytułu licencjata lub magistra i otworzą przed Państwem szeroki wachlarz możliwości zawodowych.

więcej informacji

zdjęcie

Zasady do modelu kształcenia prowadzonego w roku akademickim 2020/2021- semestr zimowy

 

Do Kierowników jednostek organizacyjnych

prowadzących zajęcia na kierunkach Wydziału Farmaceutycznego

 

Szanowni Państwo,

 

Ze względu na wprowadzenie na Wydziale Farmaceutycznym hybrydowego systemu nauczania (wykłady będą realizowane on-line [synchronicznie]; natomiast laboratoria, ćwiczenia i seminaria będą realizowane stacjonarnie), uprzejmie prosimy o wprowadzenie następujących zasad do modelu kształcenia prowadzonego w roku akademickim 2020/2021- semestr zimowy:

 

1. Na podstawie Zarządzenia nr 178 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia na UMK w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021. Zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby każdy Nauczyciel akademicki na bieżąco przekazywał studentom informacje organizacyjne oraz zapewnił informację zwrotną dotyczącą ich postępów w nauce za pośrednictwem korespondencji elektronicznej z wykorzystaniem systemu USOS (ponadto, bezpośrednie e-maile do Starostów poszczególnych lat: Analityka medyczna, Farmacja, Kosmetologia zostaną niezwłocznie przesłane przez Dziekanat do wszystkich Katedr prowadzących zajęcia na kierunkach Wydziału Farmaceutycznego- Załącznik 1); zapewnił odpowiednie metody weryfikacji efektów uczenia się i regularnie monitorował przebieg procesu uczenia się studentów.

 

2. Na podstawie Zarządzenia nr 178 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 września 2020 r. Egzaminy i zaliczenia kończące zajęcia, odbywają się w sposób tradycyjny. Jednakże, w szczególnie uzasadnionych przypadkach prowadzący zajęcia może z własnej inicjatywy lub na złożony do niego wniosek studenta podjąć decyzję o weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w formie ustnej z wykorzystaniem technologii informatycznych przy pomocy synchronicznej wideokonferencji.

 

3. Zgodnie z § 6 Zarządzenia nr 178 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 września 2020 r. informujemy, iż kształcenie w formie zdalnej odbywa się z wykorzystaniem następujących narzędzi do zdalnego prowadzenia zajęć oraz przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów:

1) platforma e-learningowa Moodle;

2) system wideokonferencji BigBlueButton;

3) Microsoft Teams;

 

4) inne platformy i narzędzia, o ile korzystanie z nich odbywa się na podstawie umów zawartych przez Uniwersytet lub poszczególne jego jednostki z dostawcami tych usług.

 

5. Uprzejmie prosimy aby, wszystkie zajęcia odbywały się zgodnie z ustalonym przez dziekana harmonogramem obowiązującym w danym semestrze, w terminach wyznaczonych dla każdej grupy dydaktycznej.

 

6. Na podstawie § 9 punkt 2 Zarządzenia nr 178 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 września 2020 r.: Nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia w formie zdalnej, niezwłocznie po wykonaniu wszystkich zajęć zdalnych przewidzianych do realizacji w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, przedstawia dziekanowi lub odpowiednio dyrektorowi uniwersyteckiej jednostki dydaktycznej, pisemny raport z ich realizacji według wzoru określonego przez dziekana lub dyrektora uniwersyteckiej jednostki dydaktycznej (Załącznik nr 2). Raport pozostaje w dokumentacji wydziału lub uniwersyteckiej jednostki dydaktycznej. Przygotowane raporty uprzejmie prosimy o nadsyłanie na adres: elearningwfarm@cm.umk.pl.

 

7. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o aktualizację sylabusów przedmiotów odnośnie formy realizacji zajęć dydaktycznych (stacjonarna, on-line, hybrydowa) oraz zwracamy szczególną uwagę na dopisanie aktualnych metod i kryteriów oceniania danej formy zajęć w ramach przedmiotu - zaliczenia przedmiotu, które nie mogą ulec zmianie.

Ponadto prosimy o wprowadzenie aktualnych sylabusów do systemu USOS w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 października 2020 r.

Sylabusy dla przedmiotów realizowanych na kierunku Analityka medyczna, Farmacja znajdziecie Państwo na stronie Wydziału w zakładce Jakość Kształcenia – Ogólne informacje o kierunkach (link poniżej)

https://www.wf.cm.umk.pl/wydzial/jakosc-ksztalcenia/%20ogolne-informacje-o-kierunkach-studiow-prowadzonych-na-wydziale-farmaceutycznym%20/

 

8. Regulamin realizowanych zajęć dydaktycznych w sposób tradycyjny/stacjonarny powinien być uzupełniony o niezbędne kwestie związane z zachowaniem bezpieczeństwa osobistego zawartym w Załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 188 Rektora UMK z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Każdy student powinien potwierdzić pisemnie zapoznanie się z ww. regulaminem. Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do regulaminu dydaktycznego dodatkowego punktu odnośnie faktu, iż Student na zajęcia może przyjść wyłącznie zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Natomiast Studenci z objawami alergii (kaszl i/lub katar) powinni niezwłocznie dostarczyć stosowne zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia.

 

9. Uprzejmie prosimy o zobowiązanie Prowadzących zajęcia dydaktyczne do zebrania stosownego oświadczenia odnośnie WYWIADU EPIDEMICZNEGO(Załącznik nr 3). Oświadczenie należy pobierać przed rozpoczęciem każdych zajęć i przechowywać
w dokumentacji dydaktycznej Katedry.

 

10. Ze względu na konieczność prowadzenia hospitacji zajęć dydaktycznych przez Członków Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia uprzejmie prosimy o dołączenie do każdej grupy wykładowej realizowanych on-line [synchronicznie] adresu Moodle: hospitacje.wf@cm.umk.pl; Microsoft Teams: hospitacje.wf@o365.cm.umk.pl

 

                            Kolegium Dziekańskie

Wydziału Farmaceutycznego

więcej informacji

zdjęcie

Informacja o nauczaniu w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 na kierunkach Wydziału Farmaceutycznego

Uprzejmie informuję, że w semestrze zimowym zbliżającego się roku akademickiego 2020/21 laboratoria, ćwiczenia oraz seminaria będą realizowane, z zachowaniem reżimu sanitarnego, w sposób stacjonarny w pracowniach oraz salach wykładowych na terenie uczelni.  W szczególnych sytuacjach wynikających z trudności z zachowaniem reżimu sanitarnego może być zastosowane wspomaganie za pomocą e-learningu.

Wykłady oraz lektoraty języków obcych będą prowadzone  on-line synchronicznie (w czasie rzeczywistym).

W załączeniu:

 1) wykaz zajęć, które będą realizowane stacjonarnie (na terenie uczelni) oraz tych które będą realizowane zdalnie:

2) Rozkłady zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21. Jest to wersja proponowana, która może podlegać modyfikacjom..

                                                                       Dziekan Wydziału Farmaceutycznego

                                                                       Prof. dr hab. Stefan Kruszewski

więcej informacji

zdjęcie

Szkolenia z metod kształcenia na odległość dla Pracowników UMK

Szanowni Państwo,

Władze Rektorskie wychodząc naprzeciw wyzwaniom związanym z nauczaniem z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, poczyniły wszelkie starania, aby zorganizować dla Pracowników UMK szkolenia w zakresie umiejętności prowadzenia zajęć zdalnych. Celem szkoleń jest wsparcie Państwa w wykorzystywaniu nowoczesnych i bezpiecznych narzędzi umożliwiających organizację zdalnego nauczania, niezbędnych do prowadzenia kształcenia w sposób skuteczny, przystępny i przyjazny dla Studentów. Dostępne są dla Państwa następujące szkolenia: Moodle kurs podstawowy; BigBlueButton - kurs podstawowy; E-learning a prawo autorskie; Metodyka kształcenia zdalnego; Microsoft Teams – kurs podstawowy.

 

Zachęcamy Państwa bardzo gorąco do uczestnictwa w szkoleniach. Poniżej przesyłam Państwu kody i hasła dostępu.

 

Aby rozpocząć korzystanie z kursu można:

- wybrać link do kursu z listy poniżej, zalogować się przez Centralny Punkt Logowania podając odpowiednie hasło

lub

- wejść na stronę moodle.umk.pl – wybrać Szkolenia dla pracowników UMK – wybrać Szkolenia – rok akademicki 2020/21 – wybrać kurs i zalogować się przez  Centralny Punkt Logowania podając odpowiednie do kursu hasło zamieszczone poniżej

 

Wydział Farmaceutyczny (Collegium Medicum w Bydgoszczy)

Moodle kurs podstawowy - https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=587

Hasło: MPwFarm

BigBlueButton - kurs podstawowy - https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=588

Hasło: BBBwFarm

E-learning a prawo autorskie - https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=591

Hasło: PAwFarm

Metodyka kształcenia zdalnego - https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=589

Hasło: MKZwFarm

Microsoft Teams – kurs podstawowy https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=592

Hasło: MTwFarm

 

Z poważaniem
prof. dr hab. Stefan Kruszewski
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego

więcej informacji

zdjęcie

Zarządzenie Rektora UMK w sparwie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

ZARZĄDZENIE Nr 188 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

więcej informacji

zdjęcie

Zarządzenie Kanclerza w sparwie zasad funkcjonowania administracji

ZARZĄDZENIE Nr 28 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz sposobu wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w okresie od 1 października 2020 r. do 28 lutego 2021 r.

więcej informacji

zdjęcie

Konkurs fotograficzny „Niezwykły świat roślin leczniczych” rozstrzygnięty

Konkurs fotograficzny „Niezwykły świat roślin leczniczych” rozstrzygnięty

więcej informacji

zdjęcie

List Dziekana do aktualnych i przyszłych Studentów kosmetologii 

Szanowni Państwo Studenci i Kandydaci

                Rok 2020 jest dla nas wszystkich wyjątkowo trudny. Zostanie zapamiętany jako rok, w którym zmagaliśmy się z pandemią Covid-19. W marcu br. musieliśmy zawiesić stacjonarne nauczanie na Uczelni i przejść na nauczanie zdalne. Podobnie nasi Kandydaci na studia swoją edukację szkolną kończyli w systemie nauczania zdalnego. Mimo obiektywnych trudności powinniśmy optymistycznie patrzeć w przyszłość. Państwo Kandydaci zdaliście matury i teraz przychodzicie do nas, aby studiować na wymarzonym kierunku. Nasi studenci zaliczyli semestr letni i będą mogli kontynuować studia na kolejnym semestrze. Absolwenci z powodzeniem zdali egzaminy dyplomowe i zapewne z radością podjęli lub podejmą pracę w zawodzie kosmetologa. Wielkim wyzwaniem dla nas wszystkich było zaliczenie przewidzianych programem studiów praktyk zawodowych. Część z Państwa miała możliwość odbyć te praktyki pracując w gabinetach kosmetycznych. Dla tych z Państwa, którzy ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu pandemii nie mogli realizować praktyk w sposób tradycyjny, zorganizowaliśmy praktyki przy użyciu technik kształcenia na odległość. Zostały one zrealizowane przez gabinet kosmetyczny „Calm”. Przekazywane informacje i pokazywane zabiegi z tego gabinetu spotkały się z dużą aprobatą naszych studentów.

więcej informacji

zdjęcie

STYPENDIA REKTORA ZA PUBLIKACJE

JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prof. dr hab. Andrzej Tretyn przyznał kolejne stypendia za wysoko punktowane publikacje. Wśród osób wyróżnionych znaleźli się także profesorowie z Wydziału Farmaceutycznego. Nagrodzonymi autorami, których publikacje uzyskały 140 punktów według wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego są:

 

 1. dr hab. Artur Słomka, prof. UMK z Katedry Patofizjologii za publikację pt. „Liquid biopsies in hepatocellular carcinoma: are we winning?” zamieszczoną w „Journal of Clinical Medicine”; 2020, Vol. 9, nr 5, s. 1541, 1-26;
 2. dr hab. Barbara Ruszkowska-Ciastek, prof. UMK i prof. dr hab. Danuta Rość
  z Katedry Patofizjologii za publikację pt. „Divergent impact of breast cancer laterality on clinicopathological, angiogenic, and hemostatic profiles: a potential role of tumor localization in future outcomes” zamieszczoną w „Journal of Clinical Medicine”; 2020, Vol. 9, nr 6, s. 1708, 1-18;
 3. dr hab. Barbara Ruszkowska-Ciastek, prof. UMK z Katedry Patofizjologii za publikację pt. „Pre-operative combination of normal BMI with elevated YKL-40 and leptin but lower adiponectin level is linked to a higher risk of breast cancer relapse: a report of four-year follow-up study” zamieszczoną w „Journal of Clinical Medicine”; 2020, Vol. 9, nr 6, s. 1742, 1-20;

 Serdecznie gratulujemy! 

Pełna lista laureatów z CM

 

więcej informacji

zdjęcie

Wyższa jakość kształcenia na kierunku kosmetologia

Zakres kształcenie na kierunku kosmetologia obejmuje zagadnienia z obszarów dermatologii, anatomii, alergologii, onkologii skóry, podstaw receptury kosmetycznej, naturalnych i syntetycznych surowców kosmetycznych, inżynierii tkankowych, podologii.  Dynamicznie rozwijający się rynek kosmetyczny wymusza posiadanie niezbędnych kwalifikacji i umiejętności, zdobywanych podczas studiów I. i II. stopnia.  Umiejętności praktyczne obejmują pielęgnację skóry zdrowej, w przebiegu schorzeń dermatologicznych oraz zmian skórnych towarzyszących chorobom narządów wewnętrznych. W celu osiągnięcia przez studentów kosmetologii pożądanych umiejętności praktycznych niezbędne są laboratoria wyposażone w specjalistyczną aparaturę. W ostatnim czasie znacząco wzrosło wyposażenie specjalistycznvch pracowni dedykowanych nauczaniu na kierunku kosmetologia o nowe urządzenia. Umożliwiają one  m.in: infuzje tlenową, mikrodermabrazję diamentową, peeling kawitacyjny, sonoforezę, radiofrekwencję, masaż antycellulitowy oraz ocenę stanu funkcjonalnego stopy (podoskop). Kluczowe dla aspektu praktycznego zawodu kosmetologa jest także diagnozowanie skóry za pomocą specjalistycznej aparatury naukowej firmy Courage + Khazaka Electronics (Germany), wyposażonej w tewametr, korneometr, meksametr, sebumetr. Ważnym uzupełnieniem kształcenia specjalistycznego są zajęcia w przychodni dermatologicznej, w klinice dermatologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 oraz klinice alergologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2, gdzie studenci kosmetologii maja praktyczne możliwości  zapoznania się z metodami diagnozowania i leczenia chorób skóry.

W oparciu o w/w aparaturę i w ramach współpracy z poradniami dermatologicznymi oraz klinikami Szpitali Uniwersyteckich studenci prowadzą też, zwłaszcza w ramach przygotowywania prac dyplomowych, badania naukowe na pacjentach z atopowym zapaleniem skóry (AZS), łuszczycą, trądzikiem różowatym i pospolitym. Projekty badawcze obejmują również defekty skóry takie jak cellulit i rozstępy.

Ważnym uzupełnieniem kształcenia są praktyki zawodowe, w ramach których studenci weryfikują swoją wiedzę i doskonalą umiejętności. Studenci kosmetologii mają też duże możliwości samokształcenia w ramach działającej na kierunku Kosmetologicznej Organizacji Studenckiej. 

Kosmetologiczna Organizacja Studencka - Facebook

Absolwent kierunku kosmetologia jest przygotowany do planowania i wykonywania zabiegów, prowadzenia gabinetu kosmetycznego,  pracy w ośrodkach SPA, w działach kosmetyków w aptekach. Ważnym aspektem praktycznych umiejętności jest także przygotowanie do pracy w laboratoriach kosmetycznych, podczas produkcji oraz w procesie oceny bezpieczeństwa stosowania kosmetyku.

Ostatnio zostały opublikowane wyniki XXI Rankingu Szkół Wyższych i Rankingu Kierunków PERSPEKTYWY 2020. Uniwersytet Mikołaja Kopernika prowadzi kształcenie na 112 kierunkach. 26 kierunków UMK znalazło się w pierwszych dziesiątkach zestawień w/w rankingu. W pierwszej dziesiątce znalazła się też kosmetologia. Wśród wszystkich kosmetologii w Polsce prowadzonych przez uczelnie publiczne nasza kosmetologia zajęła 8 miejsce.

Ranking PERSPEKTYWY 2020

Ranking przeprowadzono biorąc pod uwagę następujące kryteria: Prestiż, Ekonomiczne losy absolwentów, Jakość kandydatów na studia, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Innowacyjność, Umiędzynarodowienie. Nasza kosmetologia bardzo wysoko została oceniona w kryterium „Ekonomiczne losy absolwentów ” (99,20 co oznacza, że absolwenci naszej kosmetologii prawie w 100% znajdują satysfakcjonującą pracę po studiach) oraz w podkryterium cytowalność (100, co oznacza, że nauczyciele akademiccy nauczający na kierunku kosmetologia są autorami wysoko cytowanych prac naukowych).

więcej informacji

zdjęcie

AWANS ANALITYKI MEDYCZNEJ i FARMACJI w RANKINGU SZKÓŁ WYŻSZYCH i RANKINGU KIERUNKÓW PERSPEKTYWY 2020

Opublikowano wyniki XXI Rankingu Szkół Wyższych i Rankingu Kierunków PERSPEKTYWY 2020. W porównaniu z poprzednim rankingiem kierunki Wydziału Farmaceutycznego: analityka medyczna i farmacja znalazły się na wyższych miejscach. Kierunek analityka medyczna awansował o dwie pozycje zajmując 9 miejsce, zaś farmacja awansowała o jedną pozycję  zajmując też 9 miejsce. Kosmetologia uplasowała się na 8 miejscu. Więcej o rankingu na stronie: http://ranking.perspektywy.pl/2020/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu.

więcej informacji

zdjęcie

Prodziekani na kadencję 2020-2024

Rektor elekt prof. dr hab. Andrzej Sokala wręczył mianowania na stanowiska prodziekanów na kadencję 2020-2024.

Uroczystość odbyła się 8 lipca o godzinie 12.00 w Auli UMK (fotorelacja).

 

więcej informacji

zdjęcie

E-obiegówki

Informujemy, że z dniem 19.06.2020 r. została uruchomiona e-obiegówka w kampusie bydgoskim.

więcej informacji

zdjęcie

List Dziekana w sprawie praktyk zawodowych na kierunku analityka medyczna

Szanowni Państwo, Studentki i Studenci kierunku analityka medyczna

            Stan epidemii Covid-19 bardzo utrudnił Państwu studiowanie, tym nie mniej chciałbym prosić o wysiłek  w pozyskiwaniu wiedzy i zdobywaniu umiejętności praktycznych w celu terminowego ukończenia studiów. Sytuacja epidemiczna w ostatnim czasie, zwłaszcza w Polsce Północnej, w tym w naszym województwie (https://koronawirusunas.pl/wojewodztwo-kujawsko-pomorskie) istotnie się poprawiła. Szpitale w znaczącej ilości są gotowe do przyjmowania studentów na praktyki zawodowe. W związku z tym chciałbym Państwa prosić o podjęcie wysiłku odbycia przewidzianych programem studiów praktyk zawodowych w okresie tegorocznego lata. Zaliczenie wymaganych praktyk zgodnie z dotychczasowym planem studiów byłoby korzystne zarówno dla Państwa (mniej obowiązków w przyszłości) oraz dla władz Wydziału (nie musielibyśmy wszczynać kłopotliwej procedury zmiany planu studiów). Jeżeli tego wysiłku dokonamy teraz, w przyszłości będzie łatwiej zaliczyć wymagane programem przedmioty. W przypadku nie skorzystania z otwierających się możliwości, studenci obecnego IV roku będą musieli odbyć praktykę zawodowa w trakcie V roku, zaś studenci obecnego II oraz III roku, w wakacje w roku 2021 będą musieli odbyć po dwie praktyki po 160 h każda. Zachęcam Państwa do podjęcia trudu odbycia praktyk w okresie najbliższych wakacji letnich.

            Informuję, że w Bydgoszczy studentów kierunku analityka medyczna na praktyki zawodowe będą przyjmować:

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dra Antoniego Jurasza w Bydgoszczy

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dra Jana Biziela w Bydgoszczy (Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej)

W sprawie ustalenia możliwości odbycia praktyk i terminów proszę kontaktować się z opiekunami praktyk.

 

W celu odbywania praktyki w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dra Jana Biziela podania proszę kierować do malgorzata.zubrycka@biziel.pl

 

 

Z poważaniem

Stefan Kruszewski

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego

więcej informacji

zdjęcie

Komunikat Dziekana Wydziału Farmaceutycznego w sprawie kontynuowania nauczania

Działając w zgodzie z rozporządzeniami MNiSW (załącznik 1) oraz MZ (załącznik 2) i zarządzeniami Rektora UMK (załączniki 3, 3a i 3b, załącznik 4) i Listem Rektorów UMK (https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=26772) chciałbym poinformować:

więcej informacji

zdjęcie

Stypendium MNiSW dla dr. Wojciecha Filipiaka, pracownika  Wydziału Farmaceutycznego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego spośród 1793 spełniających warunki wniosków, przyznał stypendia 200 młodym naukowcom, w tym 53 doktorantom.

 

więcej informacji

zdjęcie

Stypendia rektora za wysoko punktowane publikacje naukowe

JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przyznał stypendia za najwyższej punktowane publikacje.

Rektor wyróżnił stypendiami naukowców (autorów indywidualnych i zespoły), których publikacje uzyskały 200, 140 lub 100 punktów według ministerialnego wykazu czasopism punktowanych. Wśród nagrodzonych znaleźli się także naukowcy z Wydziału Farmaceutycznego

 

 

więcej informacji

zdjęcie

KONTAKT Z DZIEKANATEM

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Rektora UMK nr 109 z dnia 27 maja 2020 r. przyjmowanie studentów, doktorantów oraz gości zewnętrznych w Dziekanatach, odbywa się wyłącznie po uprzednim umówieniu telefonicznym/mailowym z pracownikiem Dziekanatu.

więcej informacji

zdjęcie

Konkursy TANGO, POLS

 

 

Konkurs TANGO 4 - szansa na wdrożenie polskich badań podstawowych

Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach wspólnego przedsięwzięcia ogłaszają czwarty konkursu TANGO, który ma na celu wsparcie rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych. 

Nabór i ocena wniosków prowadzone są w trybie ciągłym w dniach od 29 listopada 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. z podziałem na rundy:

 • runda I: od 29 listopada 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku,
 • runda II: od 1 lutego 2020 roku do 15 kwietnia 2020 roku,
 • runda III: od 16 kwietnia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku (do godz. 16:00).

W przypadku chęci aplikowania w ramach konkursu prosimy o kontakt z pracownikami Działu Projektów i Współpracy Międzynarodowej CM >>

więcej informacji

zdjęcie

Konkursy na projekty naukowe dotyczące Covid-19 organizowane przez Komisję Europejską

szczegóły >>

więcej informacji

zdjęcie

Podziękowania dla Pracowników Wydziału Farmaceutycznego

Podziękowania 

więcej informacji

zdjęcie

List Rektorów UMK do społeczności akademickiej

Panie i Panowie
Pracownicy, Doktoranci i Studenci
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Szanowni Państwo,

więcej informacji

zdjęcie

Zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej na Wydziale Farmaceutycznym

Zarządzenie Nr 110 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej oraz sposobu przeprowadzania egzaminów i zaliczeń (treść zarządzenia)

Zarządzenie Nr 89 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 60 Rektora UMK z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej (treść zarządzenia)

Zarządzenie Nr 60 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej (treść zarządzenia)

Zarządzenie Nr 39 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej (treść zarządzenia)

LIST DZIEKANA WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO DO STUDENTÓW W SPRAWIE ZDALNEGO NAUCZANIA

więcej informacji

zdjęcie

Zasady funkcjonowania administracji UMK w Toruniu

Zarządzenie Nr 21 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz sposobu wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w okresie od 1 czerwca do 30 września 2020 r. (treść zarządzenia)

Zarządzenie Nr 17 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz sposobu wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w okresie od 4 maja 2020 r. do 31 maja 2020 r. (treść zarządzenia)

Zarządzenie Nr 16 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz sposobu wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w okresie od 27 kwietnia 2020 r. do 3 maja 2020 r. (treść zarządzenia) 

Zarządzenie Nr 15 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz sposobu wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w okresie od 11 kwietnia 2020 r. do 26 kwietnia 2020 r. (treść zarządzenia)

Zarządzenie Nr 11 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz sposobu wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w okresie od 26 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. (treść zarządzenia)

więcej informacji

zdjęcie

Zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie Nr 151 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 13 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 109 Rektora UMK z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (treść zarządzenia)

Zarządzenie Nr 130 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 9 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 109 Rektora UMK z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (treść zarządzenia)

Zarządzenie Nr 116 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 109 Rektora UMK z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (treść zarządzenia)

Zarządzenie Nr 109 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (treść zarządzenia)

Zarządzenie Nr 88 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (treść zarządzenia)

Zarządzenie Nr 67 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (treść zarządzenia)

Zarządzenie Nr 59 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (treść zarządzenia)

Zarządzenie Nr 38 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (treść zarządzenia)

więcej informacji

zdjęcie

Stypendium Prezydenta Miasta dla dr inż. Macieja Przybyłka

Prezydent Rafał Bruski, na wniosek Kapituły Nagród i Stypendiów Naukowych przyznał Nagrodę Naukową oraz stypendia dla wybitnych młodych naukowców.

 

 

więcej informacji

zdjęcie

Wybory kandydata na dziekana Wydziału Farmaceutycznego CM UMK

Szanowni Państwo,
Społeczność Akademicka Wydziału Farmaceutycznego,


Na podstawie komunikatów i uchwał Komisji Wyborczej Uniwersytetu uprzejmie przypominamy, iż zebrania wyborcze dla wyboru kandydatów na dziekanów poszczególnych wydziałów odbywać się będą wg przyjętego harmonogramu (https://www.umk.pl/wybory/zebrania/), za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Listę kandydatów ogłoszono UCHWAŁĄ Nr 13 KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie ustalenia listy kandydatów na dziekanów wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2020-2024 (https://www.umk.pl/wybory/przepisy/UKW_13.pdf). Na podstawie § 64 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16 kwietnia 2019 r. (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120).

 

więcej informacji

zdjęcie

Kandydaci do pełnienia funkcji Dziekana Wydziału Farmaceutycznego

Uchwała Komisji Wyborczej Uniwersytetu w sprawie  ustalenia listy kandydatów na dziekanów wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2020-2024 >

Terminarz zebrań wyborczych dla wyboru kandydata na dziekana >>

 

 

 

 

 

Kandydatami na dziekana Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy (https://www.umk.pl/wybory/dziekani/) są:


Pan prof. dr hab. Stefan Kruszewski

- program i list: https://www.umk.pl/wybory/dziekani/SKruszewski-list.pdf

- kontakt: https://www.umk.pl/wybory/dziekani/SKruszewski-kontakt.pdf

Pan dr hab. Marek Foksiński, prof. UMK

- program: https://www.umk.pl/wybory/dziekani/MarekFoksinsk-program.pdf

- kontakt: https://www.umk.pl/wybory/dziekani/MarekFoksinski-kontakt.pdf

 

 

 

 

 

 

więcej informacji

zdjęcie

Konkurs ALPHORN-COVID-19

Zapraszamy do zapoznania się informacją na temat konkursu ALPHORN-COVID-19

więcej informacji

zdjęcie

Mikrobiolodzy Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK wykrywają SARS-CoV-2 w ciągu 3 godzin

W wyniku zaangażowania, m.in., dr Agnieszki Mikuckiej i dr Tomasza Bogiel z Katedry Mikrobiologii Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera i Zakładu Mikrobiologii Klinicznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza zostały wprowadzone badania pozwalające wykryć bezpośrednio w materiale klinicznym wirusa SARS-CoV-2 (ang. Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2), należącego do grupy koronawirusów, który wywołuje ostrą chorobę układu oddechowego – COVID-19. Prace wdrożono 8. kwietnia b.r. z wykorzystaniem aparatu BD MAX (Becton Dickinson) w oparciu o metodę PCR z odwrotną transkrypcją i detekcją w czasie rzeczywistym (Real - Time RT - PCR) oraz testy z certyfikatem IVD.

więcej informacji

zdjęcie

List Dziekana do absolwentów kierunku farmacja w 2020 roku

Szanowni Państwo!

Tradycyjnie w kwietniu odbywały się na naszym Wydziale Dyplomatoria  absolwentów kierunku farmacja.

więcej informacji

zdjęcie

Konkurs Szybka Ścieżka "Koronawirusy

Konkurs Szybka Ścieżka "Koronawirusy"

 

więcej informacji

zdjęcie

Sukces doktorantów Wydziału Farmaceutycznego w konkursie „Grants4NCUStudents”

Wśród laureatów konkursu „Grants4NCUStudents” znaleźli się uczestnicy studiów doktoranckich Wydziału Farmaceutycznego mgr farm. Beata Donarska oraz mgr farm. Maciej Karolak, którzy otrzymali grant w dziedzinie „Nauki o życiu”

 

więcej informacji

zdjęcie

Życzenia Świąteczne Dziekana Wydziału Farmaceutycznego

Wielkanoc 2020

więcej informacji

zdjęcie

Zmiany w standardach kształcenia !!!

Od 03.04.2020 r. obowiązują zmiany w standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.

Rozporządzenie MNiSW z dnia 01.04.2020 r.

 

 

więcej informacji

zdjęcie

Lekarze z UMK w walce z Covid-19

Naukowcy z Collegium Medicum UMK rozpoczynają dwa badania kliniczne, których celem jest walka z infekcją wirusem SARS-CoV-2. Pierwsze ma łagodzić i skrócić przebieg choroby, drugie - nie dopuścić do zarażenia w przypadku kontaktu z osobą już chorą.

więcej informacji

zdjęcie

WOLONTARIAT STUDENTÓW

Szanowni Studenci V roku kierunku ANALITYKA MEDYCZNA i V roku kierunku FARMACJA.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z apelem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i w miarę możliwości włączenie się w proponowaną przez Ministra akcję.  

więcej informacji

zdjęcie

APEL DZIEKANA WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO

Szanowni Państwo Pracownicy Wydziału Farmaceutycznego,

Zwracam się z gorącym apelem o rygorystyczne przestrzeganie zaleceń związanego z kryzysem  epidemiologicznym. Proszę państwa, prowadzących korespondencję e-mailową lub telefoniczną ze studentami, abyście apelowali do ich rozsądku o odpowiedzialne potraktowanie czasu zawieszenia zajęć dydaktycznych.

 

więcej informacji

zdjęcie

PROMOCJA DOKTORSKA 3 KWIETNIA 2020 - ODWOŁANA

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM nr 34 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 13 marca 2020 r.  § 4  w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu PROMOCJA DOKTORSKA w dniu 3 kwietnia 2020r. zostaje odwołana.

więcej informacji

zdjęcie

Praktyki zawodowe

Informujemy, że wszelkie czynności związane z organizowaniem praktyk zawodowych (składanie podań do szpitali, placówek diagnostycznych, aptek, gabinetów kosmetycznych...) zostają wstrzymane do odwołania.

więcej informacji

zdjęcie

Prof. Andrzej Sokala Rektorem UMK

Prof. dr hab. Andrzej Sokala został wybrany Rektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2020-2024.

więcej informacji

zdjęcie

Zawieszenie zajęć dydaktycznych (12.03 - 25.03)

Szanowni Państwo Pracownicy, Studenci, Doktoranci.

W nawiązaniu do mojego listu z dnia 11.03 skierowanego do Pracowników Wydziału i decyzji o zawieszeniu niektórych zajęć już w dniu 11.03 chciałbym poinformować, że Rozporządzeniem  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11.03.2020 r (załącznik: Rozporządzenie MNiSW) zostały zawieszone na okres dwóch tygodni wszystkie zajęcia dydaktyczne. Rektor UMK wydał w tej sprawie stosowne Zarządzenie nr 32 z dnia 11.03.2020 r. (załącznik: Zarządzenie Rektora UMK ).

więcej informacji

zdjęcie

Zarządzenie Rektora UMK

W związku z decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawieszam wszystkie zajęcia dydaktyczne na okres od 12 marca do 25 marca. Jednocześnie informuję, że administracja Uniwersytetu będzie w tym okresie działała jak dotąd. Nie ograniczamy również działalności naukowej, w tym także doktorantów.

 

więcej informacji

zdjęcie

Przedłużanie legitymacji !!!

Szanowni Studenci,

więcej informacji

zdjęcie

Komunikat Rektora UMK w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

Komunikat Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 04.03.2020 w sprawie wytycznych i zaleceń w związku z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2.

więcej informacji

zdjęcie

Współpraca Wydziału Farmaceutycznego CM UMK z Zakładami Farmaceutycznymi Adamed Pharma S.A.

W dniu 4 grudnia 2019 r. Zakłady Farmaceutyczne Adamed Pharma S.A. z siedzibą w Pieńkowie podpisały umowę z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy dotyczącą rozwoju produktu leczniczego.

więcej informacji

zdjęcie

Stypendia rektora za wysoko punktowane publikacje naukowe

14 lutego 2020 r. w Collegium Maximum UMK w Toruniu odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów rektora za wysoko punktowane publikacje naukowe. Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn wyróżnił stypendiami naukowców (autorów indywidualnych i zespoły), których publikacje uzyskały 200 i 140 punktów według wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Łącznie wręczono stypendia za 87 publikacji. Wśród nagrodzonych znaleźli się także naukowcy z Wydziału Farmaceutycznego:

więcej informacji

zdjęcie

Sukces pracowników Wydziału Farmaceutycznego w konkursach IDUB

W ramach programu  „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” zostały rozstrzygnięte konkursy: „Debiuty” i „Mobilności”.
W obydwu wśród laureatów znaleźli się pracownicy Wydziału Farmaceutycznego.

więcej informacji

zdjęcie

Zebrania wyborcze

Szanowni Państwo,

Komisja Wyborcza Uniwersytetu zaprasza nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor lub profesor Uniwersytetu na wydziałach w Bydgoszczy na zebranie wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających na nieobsadzone mandaty przedstawicieli do Senatu UMK w dniu 12.02.2020 r. (środa) sala nr 78 w budynku F przy ul. Jagiellońskiej 13-15 w Bydgoszczy o godz. 9:00 I termin / 9:15 II termin.

Z poważaniem

Sekretarz KWU
Agnieszka Janik

więcej informacji

zdjęcie

Komunikat

Komunikat Prorektora ds. Studenckich i Polityki Kadrowej prof. dr. hab. Andrzeja Sokali.

więcej informacji

zdjęcie

Zaproszenie dla studentów farmacji na spotkanie z Wydziałowym Pełnomocnikiem ds. mobilności

ERASMUS +

więcej informacji

zdjęcie

Nagrody Prezesa Rady Ministrów i Nagrody Ministra

Uprzejmie informujemy o zbliżających się terminach składania wniosków o nagrody prezesa rady ministrów i nagrody ministra;

więcej informacji

zdjęcie

Zaproszenie dla studentów analityki medycznej na spotkanie z Wydziałowym Pełnomocnikiem ds. mobilności

ERASMUS+

więcej informacji

zdjęcie

DYPLOMATORIUM 2019 kierunku analityka medyczna i kosmetologia

23 listopada 2019 roku odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów absolwentów kierunków analityka medyczna i kosmetologia. Dyplomy magistra otrzymało 93 absolwentów kierunku analityka medyczna i 44 absolwentów kierunku kosmetologia studia II stopnia, 69 absolwentów kierunku kosmetologia I stopnia otrzymało tytuły licencjata.

więcej informacji

zdjęcie

Wyniki Wydziałowego Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską

W dniu 22.11.2019 odbył się Wydziałowy Konkurs na Najlepszą Pracę  Magisterską, realizowaną na kierunkach analityka medyczna, farmacja, i kosmetologia.  Uczestnicy przedstawili prezentacje, a komisja oceniła każdą z prac biorąc pod uwagę jej wartość merytoryczną, sposób prezentacji oraz umiejętność prowadzenia dyskusji.

więcej informacji

zdjęcie

Immatrykulacja studentów I roku

W dniu 9 października 2019 r. odbyła się uroczysta Immatrykulacja studentów rozpoczynających studia na kierunkach Wydziału Farmaceutycznego. Ponad 200 nowych studentów rozpoczęło studia na kierunkach farmacja, analityka medyczna, kosmetologia.

 

więcej informacji

zdjęcie

Konkurs na dofinansowanie niekomercyjnych badań klinicznych

W związku  z ogłoszeniem przez Agencję Badań Medycznych konkursu na dofinansowanie niekomercyjnych badań klinicznych, zapraszamy do składania wniosków na realizację projektów badawczo-rozwojowych.

więcej informacji

zdjęcie

Awanse na Wydziale Farmaceutycznym

W dniu 27.09.2019 r. Jego Magnificencja Rektor  prof. dr hab. Andrzej Tretyn wręczył awanse na profesora i profesora Uniwersytetu pracownikom Wydziału Farmaceutycznego.

 

więcej informacji

zdjęcie

Konferencja naukowa organizowana przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych

Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym pt. „Medycyna laboratoryjna – interdyscyplinarna rola Medycznego Laboratorium Diagnostycznego w systemie ochrony zdrowia”, które odbędzie się dnia 10 października 2019 r. o godz. 9.00 w Bydgoszczy Aula Wydziału Farmaceutycznego CM UMK (sala 35)  ul. dr. A. Jurasza 2

więcej informacji

zdjęcie

Stypendium Ministra dla studentów

Stypendium Ministra dla studentów

więcej informacji

zdjęcie

Oferta pracy - Diagnosta laboratoryjny

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o., ul. A. Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna zatrudni:

Diagnostę laboratoryjnego

więcej informacji

zdjęcie

Konferencja naukowa 19-20 września 2019 r. w Bydgoszczy (zgłoszenia do 31.08.2019 r.)

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

oraz Miasto Bydgoszcz 

zapraszają na konferencję naukową

pt. Działania medyków na rzecz małej i wielkiej ojczyzny. Przeszłość – teraźniejszość

Bydgoszcz (19-20 września 2019 r.)

więcej informacji

zdjęcie

Konkurs fotograficzny „Niezwykły świat roślin leczniczych” rozstrzygnięty

 Konkurs fotograficzny „Niezwykły świat roślin leczniczych” rozstrzygnięty

więcej informacji

zdjęcie

KONKURS FOTOGRAFICZNY „Niezwykły świat roślin leczniczych”

Konkurs fotograficzny „Niezwykły świat roślin leczniczych”

dla uczniów Liceów Ogólnokształcących w Bydgoszczy

oraz

studentów i pracowników Collegium Medicum im. L. Rydygiera UMK

VII edycja, 2019 rok

więcej informacji

zdjęcie

DYPLOMATORIUM FARMACJI w roku WAŻNYCH ROCZNIC z udziałem JM REKTORA

6 kwietnia  2019 roku odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów absolwentom  kierunku farmacja.

 

więcej informacji

zdjęcie

Promocja Doktorska 2019

5 kwietnia 2019 r. w Collegium Medicum UMK odbyła się uroczysta PROMOCJA DOKTORSKA .  Dyplomy zostały wręczone 27 osobom z Wydziału Lekarskiego, 1 osobie z Wydziału Farmaceutycznego oraz 24 osobom z Wydziału Nauk o Zdrowiu.

więcej informacji

zdjęcie

"Farmaceuta - zawód z przyszłością" spotkanie informacyjne - staże

Czas na staż!

Serdecznie zapraszam na spotkanie informacyjne dot. realizacji staży w ramach projektu "Farmaceuta – zawód z przyszłością".
Spotkanie skierowane jest do studentów/ek  X semestru Farmacji na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum UMK w semestrze letnim 2018/2019.

więcej informacji

zdjęcie

Przewodnicząca Sekcji Dermatologii Estetycznej PTD

W dniach 22-24 listopada 2018 r. w Gdyni odbyła się X Konferencja Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.

więcej informacji

zdjęcie

Zostań Ambasadorem Marki Alab Laboratoria

Program Ambasadorski marki Alab to ogromna szansa dla studentów kierunku Analityka Medyczna na zdobycie cennego doświadczenia. Ponadto udział w programie pozwala rozwinąć szereg kompetencji, takich jak: umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów i sprawnego komunikowania się, kooperację i umiejętność rozwiązywania problemów oraz inne niezbędne do rozwoju kariery zawodowej!

warunki przystąpienia

więcej informacji

zdjęcie

Dyplom i nagroda za komercjalizację

Dr hab. Daniel Załuski otrzymał dyplom i nagrodę w kategorii ,,komercjalizacja, która zaowocowała produktem oferowanym na rynku w bardzo krótkim czasie od pomysłu zgłoszonego do Centrum Transferu Technologii CITTRU i podpisania umowy z firmą”.

więcej informacji

zdjęcie

Immatrykulacja

5 października 2018 r. odbyła się uroczysta Immatrykulacja studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych i zaocznych) Wydziału Farmaceutycznego.

więcej informacji

zdjęcie

NATURALNE I SYNTETYCZNE - cykl zajęć dla młodych pasjonatów nauki

Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum UMK rozpoczął realizację projektu
NATURALNE i SYNTETYCZNE - cykl zajęć z botaniki i chemii dla młodych pasjonatów nauki na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum UMK” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych wśród dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 16 lat, rozbudzenie wśród uczniów ciekawości poznawczej, inspirowanie do nauki przedmiotów ścisłych, inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania pasji.

więcej informacji

zdjęcie

1,2 mln zł z NCBiR dla młodego lidera

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło IX edycję programu LIDER. Projekt „Nowoczesne rozwiązania technologiczne dedykowane szybkiemu wykrywaniu wybranych leków i związków drobnocząsteczkowych w ślinie" pod kierunkiem dr.  n. farm. Krzysztofa Goryńskiego, adiunkta w Zakładzie Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej Wydziału Farmaceutycznego otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 199 998,75 zł.

więcej informacji

zdjęcie

Rekrutacja na studia doktoranckie

Zapraszamy na studia doktoranckie na Wydziale Farmaceutycznym

więcej informacji

zdjęcie

Sukces Wydziału Farmaceutycznego – uzyskanie kategorii naukowej A

Wydział Farmaceutyczny w wyniku zakończonego procesu ewaluacji jednostek naukowych, Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2018 roku, uzyskał kategorię naukową A. Decyzja została podjęta w wyniku pozytywnego rozparzenia odwołania Wydziału od kategorii przyznanej w październiku 2017 roku. Ten niewątpliwy sukces jest okazją do szerszych refleksji związanych z rozwojem naszego Wydziału Farmaceutycznego. Śledząc historię  Wydziału można wyróżnić kilka kluczowych lat.  Na pewno są nimi:

 • 1984 rok – utworzenie decyzją Ministra Zdrowia Wydziału Farmaceutycznego
 • 1988 rok – rozpoczęcie kształcenia na kierunku analityka medyczna
 • 2002 rok – rozpoczęcie kształcenia na kierunku farmacja
 • 2006 rok – oddanie do użytku Budynku Wydziału Farmaceutycznego.

więcej informacji

zdjęcie

"Farmaceuta - zawód z przyszłością"

Wydział Farmaceutyczny wraz z Działem Zarządzania Funduszami Strukturalnymi CM uzyskał dofinansowanie w ramach „Programu Studiujesz? Praktykuj!”, Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 na projekt dotyczący realizacji wysokiej jakości programu stażowego dla studentów kierunku Farmacja. Projekt skierowany jest do studentów V roku kierunku Farmacja i jest programem nastawionym na ułatwienie studentom wejścia na rynek pracy poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia, uzupełniającego wiedzę pozyskaną na studiach. Konkurs jest realizowany w ramach Działania 3.1, Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

więcej informacji

zdjęcie

Stypendia za publikacje naukowe

Dwóch naukowców z Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK otrzymało stypendia Rektora UMK za wysoko punktowane publikacje naukowe.

więcej informacji

zdjęcie

III Ogólnopolska Konferencja ”Drobnoustroje w świecie człowieka – Drobnoustroje oportunistyczne”

III Ogólnopolska Konferencja ”Drobnoustroje w świecie człowieka – Drobnoustroje oportunistyczne”
18-19 czerwca 2018 r.

więcej informacji

zdjęcie

Nominacja: prof. Barbara Zegarska

9 maja 2018 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych dr hab. Barbarze Zegarskiej, kierownikowi Katedry Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej, Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK. Postępowanie o nadanie tytułu zostało przeprowadzone na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

więcej informacji

zdjęcie

Stypendium rektora dla dr. W. Filipiaka

Dr Wojciech Filipiak, adiunkt w Zakładzie Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej w Katedrze Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej otrzymał jednorazowe Stypendium Rektora za wysoko punktowaną publikację naukową „Predicting the future from the past: volatile markers for respiratory infections”.

więcej informacji

zdjęcie

Wykłady fakultatywne w j. angielskim

W związku z zaplanowanym przyjazdem Prof. Mauro Panteghini, wybitnego eksperta z dziedziny medycyny laboratoryjnej, w charakterze „Visiting Professor” na zaproszenie Prorektor ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Grażyny Odrowąż-Sypniewskiej, w dniach 25, 28-29 maja 2018 r. serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane pogłębieniem swojej wiedzy osoby, w szczególności studentów 4-5 roku Wydziału Lekarskiego, Farmaceutycznego i Nauk o Zdrowiu do wysłuchania cyklu wykładów, które osobiście poprowadzi Profesor Mauro Panteghini.

więcej informacji

zdjęcie

4 447 060 zł z NCN na badania

Ponad 12,5 mln zł otrzyma 18 naukowców z UMK w ramach konkursów OPUS 14 i PRELUDIUM 14, rozstrzygniętych przez Narodowe Centrum Nauki.

więcej informacji

zdjęcie

KONKURS FOTOGRAFICZNY
„Niezwykły świat roślin leczniczych”

dla uczniów Liceów Ogólnokształcących w Bydgoszczy
oraz studentów i pracowników Collegium Medicum im. L. Rydygiera UMK

VI edycja, 2018 rok

więcej informacji

zdjęcie

Juwenalia

więcej informacji

zdjęcie

Witamy na nowej stronie Wydziału

Witamy na nowej stronie Wydziału Farmaceutycznego. Innowacyjna odsłona strony ma na celu poprawę przejrzystości, funkcjonalności, a przede wszystkim spójności ze stroną główną Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

więcej informacji

zdjęcie

Promocja doktorska

6 kwietnia 2018 r. o godz. 13:00 w Auli A-B przy ul. Jagiellońskiej 13-15 w Bydgoszczy odbyła się uroczysta promocja doktorska.

więcej informacji

zdjęcie

Wydział Farmaceutyczny z dwoma uprawnieniami do nadawania stopnia doktora habilitowanego

26 lutego 2018 roku Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów przyznała Wydziałowi Farmaceutycznemu CM UMK uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych.

więcej informacji

zdjęcie

Stypendia za publikacje

JM Rektor przyznał jednorazowe stypendia za wysoko punktowane publikacje naukowe pracownikom akademickim Collegium Medicum UMK, reprezentującym Wydział Farmaceutyczny: dr Ewelinie Zarakowskiej, dr. hab. Markowi Foksińskiemu, dr. hab. Danielowi Gackowskiemu, dr Annie Szpili oraz dr hab. Barbarze Bojko.

więcej informacji

zdjęcie

Kosmetolożki nagrodzone

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Interdyscyplinarne Aspekty Chorób Skóry i Błon Śluzowych” przyniosła wyróżnienia mgr Magdalenie Basałygo i mgr Dominice Ragin - doktorantkom Katedry Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK.

więcej informacji

zdjęcie

Nominacja profesorska - prof. dr hab. Michał Marszałł

Decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2018 r. tytuł profesora nauk farmaceutycznych otrzymał prof. dr hab. n. farm. Michał Marszałł, Kierownik Katedry i Zakładu Chemii Leków na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum UMK.

więcej informacji

zdjęcie

1 758 851 zł z NCN na badania

Dr Wojciech Filipiak, adiunkt w Katedrze Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej otrzymał grant naukowy Narodowego Centrum Nauki w konkursie SONATA w wysokości 1 758 851 zł na realizację projektu „Analiza oddechu jako nowatorska metoda diagnozowania respiratorowego zapalenia płuc i monitorowania spersonalizowanej terapii”.

więcej informacji

zdjęcie

Wybory Prodziekana ds. jakości kształcenia

Wybory Prodziekana ds. jakości kształcenia Wydziału Farmaceutycznego na kadencję 2016-2020.

więcej informacji

zdjęcie

Pieniądze na komercjalizację

14 projektów badawczych naukowców z UMK uzyskało dotychczas wsparcie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UMK w ramach projektu "KUBUS - Komercjalizacja Uniwersyteckich Badań i Usług". Środki (w wysokości do 100 tys. zł na projekt) są przeznaczone na dostosowanie uniwersyteckiego wynalazku, technologii lub pomysłu do wersji atrakcyjnej dla potencjalnych inwestorów.

więcej informacji

zdjęcie

Ogród Roślin Leczniczych i Kosmetycznych

Ogród Roślin Leczniczych i Kosmetycznych został założony dla realizacji celów edukacyjnych Collegium Medicum UMK jako źródło roślinnego materiału dydaktycznego, jak i przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w szczególności w Katedrze i Zakładzie Biologii i Botaniki Farmaceutycznej oraz Katedrze i Zakładzie Farmakognozji. Ogród służy także popularyzacji wiedzy na temat roślin leczniczych i kosmetycznych w społeczności lokalnej.


więcej informacji

zdjęcie

Niezwykły świat roślin leczniczych

Studenckie Koło Naukowe Botaniki Farmaceutycznej co roku organizuje konkurs fotograficzny „Niezwykły świat roślin leczniczych”. Konkurs cieszy się coraz większą popularnością i w piątej edycji konkursu wzięło w nim udział 59 osób, które nadesłały łącznie aż 127 fotografii. W 2017 roku w kategorii „Studenci i Pracownicy CM UMK” udział wzięły 24 osoby, które nadesłały łącznie 61 prac. W kategorii „Uczniowie LO” prace nadesłało 35 licealistów, przesyłając 66 fotografii.

więcej informacji

zdjęcie

Wykład prof. dr. hab. Jana Pawlaczyka

12 września 2017 r. w Collegium Medicum UMK odbył się wykład prof. dr. hab. Jana Pawlaczyka – pierwszego kierownika Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Farmaceutycznego ówczesnej Akademii Medycznej w Bydgoszczy.

więcej informacji

zdjęcie

Delegacja z Guangdong Pharmaceutical University

W dniach 3-4 sierpnia 2017 r. Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum UMK gościł przedstawicieli chińskiej delegacji z Guangdong Pharmaceutical University, School of Traditional Chinese Medicine (Key Laboratory of State Administration of Traditional Chinese Medicine for Production & Development of Cantonese Medicinal Materials).

więcej informacji

zdjęcie

Zarządzanie receptami

Wychodząc naprzeciw trendom wprowadzania opieki farmaceutycznej w Polsce, Katedra Technologii Postaci Leku Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK, po uzyskania pozytywnych efektów w poprzednim projekcie (piktogramy), postanowiła rozpocząć badania naukowe w zakresie walidacji kolejnej usługi opieki farmaceutycznej.

więcej informacji

zdjęcie

Prestiżowa nagroda dla młodego naukowca

Dr n. med. Katarzyna Bergmann, asystent w Katedrze i Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK otrzymała prestiżową nagrodę dla młodego pracownika diagnostyki laboratoryjnej.

więcej informacji

zdjęcie

Zmarł prof. dr hab. dr h.c. Roman Kaliszan

Z wielkim smutkiem informuję, że w dniu 9. maja zmarł prof. dr hab. nauk farmaceutycznych  dr h.c. Roman Kaliszan – profesor zwyczajny zatrudniony w latach 2008 – 2012 na naszym Wydziale.  

 

więcej informacji

Archiwum