Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Konkursy IDUB dla doktorantów, studentów i pracowników

Kobieta z książką

Publikacje - konkurs dla doktorantów

24 marca 2022 r. ruszył nabór wniosków w konkursie na finansowanie kosztów publikacji doktorantów w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza”. Do udziału w konkursie uprawnieni są uczestnicy studiów doktoranckich i doktoranci szkół doktorskich, z wyłączeniem osób będących członkami uniwersyteckich centrów doskonałości. W ramach konkursu możliwe jest finansowanie: opłaty za zapewnienie otwartego dostępu (Open Access) do artykułu w czasopiśmie naukowym z Q1 lub Q2; opłaty za tłumaczenie lub korektę językową artykułu; dofinansowanie druku monografii. Szczegółowe informacje wraz z maksymalnymi kwotami finansowania określa regulamin konkursu. Warunkiem koniecznym otrzymania finansowania kosztów publikacji jest złożenie stosownego wniosku  przy wykorzystaniu dedykowanego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego w odnośniku poniżej. Konkurs realizowany jest w trybie ciągłym, do wyczerpania kwot przeznaczonych na dany rok kalendarzowy. Pytania dotyczące projektu można kierować na adres publikacje_d@umk.pl.

Wniosek o finansowanie kosztów publikacji należy złożyć przed wykonaniem usługi i dostarczeniem faktury - nie ma możliwości opłacenia faktury, jeśli wcześniej nie było zgody na finansowanie i zamówienia (stosowne zamówienie wpisuje w xprimerze Sekretariat IDUB). W przypadku wydawnictw i tłumaczy zagranicznych wnioskowana kwota powinna uwzględniać również 23% podatku VAT, który Uniwersytet musi opłacić. Po uzyskaniu zgody na finansowanie publikacji ze środków IDUB fakturę należy, niezwłocznie po jej otrzymaniu, przekazać do Sekretariatu IDUB wraz z podaniem daty wykonania usługi.

Wsparcie administracyjne i realizacja konkursu: mgr Joanna Bożejewicz, Sekretariat IDUB, tel. 56 611 31 31.

 


 

 

Konkurs ,,Grants4NCUStudents”  (IV edycja)

Celem konkursu „Grants4NCUStudents” jest wspieranie inicjatyw naukowych, artystycznych oraz konserwatorskich studentów i doktorantów, wpisujących się w cztery najważniejsze cele UMK jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność. Obejmują one przede wszystkim badania wstępne, rozpoznawcze, pilotażowe, kwerendy, zakup materiałów oraz wyjazdy na zagraniczne konferencje międzynarodowe, udział w konkursach międzynarodowych oraz organizację wystawy indywidualnej lub grupowej. Konkurs jest skierowany do: studentów UMK, Studenckich Kół Naukowych UMK i doktorantów UMK (z wyłączeniem doktorantów będących członkami zespołów w ramach Centrów Doskonałości).

Pytania dotyczące projektu można kierować na adres Grants4NCUStudents@umk.pl.

Nabór wniosków rozpocznie się 04.04.2022 r. i potrwa do 02.05.2022 r.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać elektronicznie, z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego.

W czasie trwania naboru zapraszamy na konsultacje, które odbywać się będą w każdy czwartek począwszy od 7 kwietnia w godz. 13.00-14.00 dyżur będzie pełnić pani dr hab. Bogumiła Kupcewicz, prof. UMK.
Dyżur odbywać się będzie poprzez MS Teams Link. Wsparcie administracyjne: mgr Magdalena Murszewska-Król, Sekretariat IDUB, tel. 56 611 31 31.

 


 

14 marca ruszył nabór do konkursu „Mobilności dla doktorantów”

Konkurs organizowany jest w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Celem jest umożliwienie doktorantom Uniwersytetu zdobycia międzynarodowego doświadczenia badawczego poprzez realizację krótkoterminowych staży badawczych w uznanych zagranicznych instytucjach naukowych. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie sfinansowania trwającego od 2 do 8 tygodni stażu badawczego w zagranicznej instytucji naukowej. Finansowaniu podlegają koszty podróży oraz pobytu. W konkursie może wziąć udział doktorant Uniwersytetu niebędący członkiem zespołu w ramach uniwersyteckiego centrum doskonałości.

Nabór wniosków trwa od 14 marca do 11 kwietnia.

Osoby, które są zainteresowane uzyskaniem wsparcia mogą składać wnioski poprzez formularz zgłoszeniowy.

W czasie trwania naboru zapraszamy na konsultacje. W każdy wtorek począwszy od 15 marca w godzinach 13.00-14.00 dyżur będą pełnić:

- pan dr hab. Grzegorz Bobiński, prof. UMK,

- pani mgr Joanna Bożejewicz z Sekretariatu IDUB, tel. 56 611 31 31,

- pani Magdalena Koprowska z Działu Nauki tel. 56 611 22 12.

Dyżur odbywać się będzie poprzez msTeams. Link do spotkania.

Pytania dotyczące projektu można kierować na adres mobilnosci_ds@umk.pl

Wsparcie administracyjne programu: mgr Joanna Bożejewicz tel. 56 611 31 31.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkurs  „Granty na granty europejskie”

Celem konkursu jest zwiększenie liczby grantów badawczych o charakterze międzynarodowym, w ramach programów European Research Council, Marie Skłodowska-Curie Actions lub innych prestiżowych programów, w szczególności finansowanych przez Komisję Europejską, poprzez wsparcie finansowe nauczycieli akademickich w zakresie przygotowania tych grantów.

Wsparcie udzielone zostanie na podstawie wniosku o przyznanie dofinansowania na przygotowanie grantów badawczych.

Konkurs skierowany jest do nauczycieli akademickich zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, którzy zamierzają wystąpić z wnioskiem o grant badawczy w ramach programów European Research Council, Marie Skłodowska-Curie Actions lub w ramach innego prestiżowego programu.

Wnioski należy składać za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Nabór wniosków w konkursie ma charakter ciągły.

Więcej informacji na https://www.umk.pl/idub/konkursy/2022/.

Zapraszamy na dyżury koordynatorek ds. zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu powołanych do zespołu koordynującego realizację programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” na UMK

Do zadań koordynatorek należy m.in. inicjowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu w ramach programu IDUB, w tym działań mającymi na celu wzrost liczby nowych beneficjentów programu w ramach środków na zrównoważony rozwój (SD-Sustainable Development). Środki SD przyznawane są w drodze otwartych konkursów kierowanych do pracowników i doktorantów Uniwersytetu niebędących członkami uniwersyteckich centrów doskonałości oraz zespołów badawczych wyłaniających się pól badawczych (Emerging Fields). Inicjatywy i konkursy adresowane do wszystkich pracowników Uniwersytetu obejmują m.in. finansowanie kosztów publikacji (konkurs „Publikacje”), staży naukowców w ośrodkach zagranicznych i wizyty badaczy w UMK (konkursy moblinościowe), wsparcie w pisaniu wniosków grantowych (konkurs „Granty na granty” czy Inicjatywa-Ekspert).

Dr hab. Aleksandra Kustra-Rogatka, prof. UMK, koordynatorka ds. zrównoważonego rozwój części toruńskiej Uniwersytetu - dyżury w poniedziałki w godz. 10.00-11.00, na Wydziale Prawa i Administracji (p. 232) oraz poprzez Teams.

Dr hab. Anna Bajek, prof. UMK, koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju w części bydgoskiej Uniwersytetu – dyżury w poniedziałki w godz. 9.00-11.00 w Zakładzie Inżynierii Tkankowej, ul. Karłowicza 24 w Bydgoszczy oraz poprzez Teams.

Pytania dotyczące realizacji programu IDUB w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym prowadzonych konkursów i możliwości uzyskania finansowania oraz sugestie co do nowych inicjatyw, należy kierować do wskazanych koordynatorek.

Zapraszamy do kontaktu

pozostałe wiadomości