Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Dyplomatorium absolwentów kierunku farmacja 09.04.2022

Zdjęcie ilustracyjne

»Przemówienie Dziekana 

DYPLOMATORIUM ABSOLWENTÓW KIERUNKU FARMACJA 09.04. 2022

Już po raz 15 kolejna grupa absolwentów bydgoskiej farmacji, po odbyciu sześciomiesięcznej praktyki zawodowej w aptekach, otrzymała dyplomy magistrów farmacji.

Kierunek farmacja w Bydgoszczy  został uruchomiony w 2002 roku. Było to możliwe dzięki wielkim zabiegom organizacyjnym ówczesnych władz Akademii Medycznej JM Rektora prof. Jana Domaniewskiego oraz Dziekana Wydziału Farmaceutycznego prof. Bronisława Grzegorzewskiego. Ich zabiegi organizacyjne spotkały się z przychylnością Dziekanów pozostałych Wydziałów Farmaceutycznych w Polsce.  Były możliwe  dzięki dużemu wsparciu władz miasta Bydgoszczy, których oferta skłoniła znacząco grupę profesorów farmaceutów z innych uczelni medycznych do podjęcia wysiłku budowania kierunku farmacja i prowadzenia badań naukowych w zakresie nauk farmaceutycznych  w Bydgoszczy. Ważnym wydarzeniem w procesie tworzenia bydgoskiej farmacji było wybudowanie i wyposażenie budynku farmacji przy ulicy Jurasza, co nastąpiło w październiku 2006 roku. W roku 2008 pierwsi absolwenci bydgoskiej farmacji otrzymali dyplomy magistrów farmacji.  Było to znaczące wydarzenie w historii Wydziału. W ceremonii wręczania  dyplomów magistrów farmacji  wzięli udział Dziekani wszystkich polskich Wydziałów Farmaceutycznych. To historycznie ważne wydarzenie zbiegło się z dwudziestoleciem kształcenia na Wydziale Farmaceutycznym. Pierwszym kierunkiem Wydziału Farmaceutycznego była analityka medyczna, na który pierwszy nabór odbył się w roku 1988. Z tej okazji Dziekani Wydziałów Farmaceutycznych oraz zasłużeni profesorowie naszego Wydziału zostali uhonorowani medalem 20-lecia kształcenia na Wydziale Farmaceutycznym. W kolejnych latach Wydział Farmaceutyczny podnosił swój status i prestiż. Znacząco zwiększyła się liczba samodzielnych pracowników nauki, wzrastał poziom badań naukowych - Wydział uzyskiwał w czasie kolejnych parametryzacji kategorię naukową A, uzyskał uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego, jakość kształcenia była pozytywnie oceniana przez ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Obecnie oczekujemy na wynik ewaluacji dorobku naukowego za lata 2017 – 2021 przeprowadzanego według nowych zasad.

W związku z ukończeniem w tym roku studiów przez kolejny, już 15 rocznik bydgoskich absolwentów kierunku farmacja, w dniu 9 kwietnia br. o godzinie 12:00 odbyło się uroczyste Dyplomatorium. Ze względu na trwającą jeszcze pandemię zostało ono zorganizowane w formie zdalnej. Wzięli w nim udział ze strony Collegium Medicum Pani Prorektor ds. Collegium Medicum prof. Kornelia Kędziora-Kornatowska, Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich i Kształcenia prof.  Adam Buciński,  Dziekan Wydziału prof. Stefan Kruszewski, przewodniczący dyscypliny nauki farmaceutyczne prof. Michał Marszałł, Kierownik Katedry Technologii Postaci Leku prof. Jerzy Krysiński, prodziekani:  prof. Bogumiła Kupcewicz, prof. Barbara Ruszkowska-Ciastek, prof. Marcin Koba, pełnomocnik rektora ds. praktyk studentów farmacji dr Maciej Karolak.

Dyplomatorium zostało przeprowadzone  w sposób przypominający dyplomatoria stacjonarne. Okolicznościowe przemówienia wygłosili pani Rektor prof. Kornelia Kędziora Kornatowska oraz Dziekan prof. Stefan Kruszewski. Został wykonany i odsłuchany przez uczestników Hymn Państwowy, odczytana rota ślubowania absolwenta,  wykonane i  odsłuchane pieśni Gaudeamus Igitur oraz Gaude Mater Polonia. Pani prodziekan prof. Bogumiła Kupcewicz wyświetliła na monitorach uczestników listy absolwentów i je odczytała – tytuł mgr farmacji otrzymały 82 osoby. Następnie odczytała listy osób wyróżnionych nagrodami i listami gratulacyjnymi. W imieniu studentów, absolwentów pożegnali wygłaszając przemówienia wiceprzewodniczący Wydziałowej Rady  Samorządu Studenckiego Dominik Roch Lesiewicz oraz przewodnicząca Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji Marta Watała. Pani mgr Aleksandra Miłos wygłaszając w imieniu absolwentów przemówienie podziękowała Władzom Uniwersytetu i Wydziału, nauczycielom akademickim oraz pracownicom Dziekanatu za trud włożony w ich edukację.

WYKAZ NAGRODZONYCH ABSOLWENTÓW

 Osoby nagrodzone za bardzo dobre wyniki w nauce

mgr farm. Kamil Cała
mgr farm. Pamela Kaszczyńska
mgr farm. Natalia Kocot
mgr farm. Ewelina Paczkowska
mgr farm. Emilia Suchomska
mgr farm. Anna Turostowska
mgr farm. Joanna Wróblewska

Osoby nagrodzone za  działalność na rzecz Uczelni

mgr farm. Aleksandra Miłos
mgr farm. Patryk Szymański

»Przemówienie Dziekana 

pozostałe wiadomości