Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Dwoje doktorantów Wydziału Farmaceutycznego beneficjentami grantów Preludium z NCN

Zdjęcie ilustracyjne

W konkursie Preludium 21 organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki wśród laureatów znaleźli się  doktoranci Katedry Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej mgr Kamil Łuczykowski oraz mgr Karolina Żuchowska. Mgr Kamil Łuczykowski realizuje swoje badania w ramach kształcenia na Studiach Doktoranckich  pod kierownictwem dr hab. Barbary Bojko, a mgr Karolina Żuchowska w Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu pod kierownictwem dr hab. Barbary Bojko, prof. UMK i dr Wojciecha Filipiaka.

Mgr Kamil Łuczykowski otrzymał dofinansowanie w kwocie 209 962 zł na realizację projektu pt. "Nowe narzędzia analityczne oparte na mikroekstrakcji cienkowarstwowej do poszukiwania i oznaczania żółciowych biomarkerów wczesnego uszkodzenia przeszczepu wątroby". Projekt ten jest kontynuacją badań prowadzonych przez mgr. Kamila Łuczykowskiego w ramach pracy doktorskiej i będzie skupiał się na opracowaniu nowych, ekologicznych metod analitycznych służących wyselekcjonowaniu metabolitów o potencjalnej wartości diagnostycznej w ocenie jakości narządów przeznaczonych do transplantacji.

Mgr Karolina Żuchowska otrzymała grant naukowy w wysokości 209 962 zł na realizację projektu pt. "Zastosowanie nowoczesnych technik mikroekstrakcyjnych (NTME, TFME) w profilowaniu metabolomu drobnoustrojów chorobotwórczych”. Projekt ten wpisuje się w tematykę pracy doktorskiej dotyczącej analizy lotnych związków organicznych wytwarzanych przez drobnoustroje chorobotwórcze, o potencjalnym znaczeniu dla bezinwazyjnej diagnostyki zapalenia płuc.

Wyniki konkursu>>>

Serdecznie gratulujemy sukcesu!

pozostałe wiadomości