Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Rusza Nabór na specjalizację z Farmacji aptecznej 

Zdjęcie ilustracyjne

Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego CM UMK informuje, że od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja 2023 r. prowadzony będzie nabór na specjalizację: Farmacja apteczna

Farmaceuta za pomocą SMK (Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych) składa wniosek o odbycie szkolenia specjalizacyjnego do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne.

 

 

Do wniosku dołącza się:

  1. elektroniczną kopię dyplomu ukończenia studiów;
  2. elektroniczną kopię dyplomu potwierdzającego posiadany stopień naukowy, jeżeli dotyczy;
  3. elektroniczną kopię dokumentu potwierdzającego okres wykonywania zawodu;
  4. oświadczenie o liczbie publikacji oraz ich wykaz, jeżeli dotyczy; Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

Wniosek składa się w terminie od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja 2023 r. na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2023 r.

Postępowanie konkursowe przeprowadza się, jeżeli liczba kandydatów do odbycia szkolenia specjalizacyjnego jest większa niż liczba miejsc szkoleniowych.

  • Koszt specjalizacji na osobę za cały okres szkolenia – 9240.0 zł,
  • Odpłatność za jedną godzinę szkolenia – 35 zł,
  • Całkowita liczba godzin dydaktycznych – 264 h.

Jednocześnie informujemy, że warunkiem niezbędnym do uruchomienia specjalizacji jest zakwalifikowanie minimum 25 osób. W przypadku mniejszej ilości kandydatów szkolenie specjalizacyjne z farmacji aptecznej nie może być uruchomione ze względów organizacyjnych, ekonomicznych oraz logistycznych.

Zapraszamy!

pozostałe wiadomości