Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

List Kolegium Dziekańskiego Wydziału Farmaceutycznego do studentów I roku kierunków analityka medyczna, farmacja i kosmetologia

Zdjęcie ilustracyjne
fot. pixabay

Szanowna Studentko, Szanowny Studencie,

W przededniu rozpoczęcia przez Państwa nowego rozdziału w życiu pragniemy, Państwu podziękować za zaufanie w wyborze Wydziału Farmaceutycznego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy na miejsce, w którym będziecie rozwijać swoją wiedzę, kształtować umiejętności praktyczne, asertywność, odporność na stres, kreatywność czy samodyscyplinę. Te wszystkie kompetencje już za kilka lat będą podstawą do uzyskania tytułu licencjata lub magistra i otworzą przed Państwem szeroki wachlarz możliwości zawodowych.

Władze Dziekańskie w osobie Pana Dziekana Prof. dr hab. Stefana Kruszewskiego; Prodziekana ds. Studenckich dr hab. Marcina Koby, prof. UMK; Prodziekan ds. Organizacyjnych i Rozwoju dr hab. Bogumiły Kupcewicz, prof. UMK oraz Prodziekan ds. Kształcenia dr hab. Barbary Ruszkowska-Ciastek, prof. UMK przygotowały zbiór niezbędnych informacji, które ułatwią Państwu adaptację w nowym środowisku, by rozpoczęcie roku akademickiego przebiegło spokojnie i w bardziej przyjaznej atmosferze.

            Na podstawie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 ze zm.) Art. 83. osoba przyjęta na studia rozpoczyna studia i nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania. Natomiast student, który nie złoży ślubowania zgodnie z regulaminem, w ciągu 14 dni od 1 października, będzie skreślony z listy studentów. W tym szczególnym roku akademickim, w którym panuje pandemia COVI-19, prosimy o złożenie ślubowania w wersji elektronicznej zgodnie z poniższą procedurą:

ŚLUBOWANIE ELEKTRONICZNE

PROCEDURA ŚLUBOWANIA w systemie USOS

 • Osoba przyjęta na studia zakłada konto na serwerze uniwersyteckim.
 • Po zalogowaniu do systemu USOSweb, musi zaakceptować treść ślubowania. Bez wykonania tej czynności nie uzyska dostępu do usług oferowanych przez system. Fakt akceptacji ślubowania lub jego braku jest odnotowywany w systemie.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Organizacja roku akademickiego:

https://www.umk.pl/uczelnia/dokumenty/rok_akademicki/ZR.117.2020.pdf

 1. Programy i plany studiów

https://www.wf.cm.umk.pl/wydzial/jakosc-ksztalcenia/%20ogolne-informacje-o-kierunkach-studiow-prowadzonych-na-wydziale-farmaceutycznym%20/

 1. Regulamin studiów
 1. Władze Uczelni
 1. Władze Wydziału

 2. Katedry Wydziału Farmaceutycznego wraz z adresami i telefonami:
 1. Pracownicy Dziekanatu


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 1. Rozkłady zajęć dydaktycznych:

https://www.wf.cm.umk.pl/student/rozklady-zajec-2/

 1. W co student powinien się zaopatrzyć przed zajęciami

https://www.cm.umk.pl/aktualnosci-2/4591-zestaw-startowy.html

Ponadto, Każdy student przed zajęciami powinien być zaopatrzony w fartuch jednorazowego, jak i wielorazowego użytku, maseczki jedno-lub wielokrotnego użytku lub przyłbicę.

 1. Zarządzenie rektora UMK nr 178 w sprawie organizacji kształcenia:

https://www.cm.umk.pl/aktualnosci-2/5017-zarzadzenie-rektora-w-sprawie-organizacji-ksztalcenia.html

 1. Zarządzenie nr 188 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

https://www.cm.umk.pl/images/users/440/aktualnosci/2020/ZR.188.2020.pdf

 1. Test diagnostyczny z języka obcego dla studentów pierwszego roku I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

https://www.cm.umk.pl/aktualnosci-2/4655-test-diagnostyczny-z-jezyka-obcego.html

 

Informacje dotyczące nauczania na Wydziale Farmaceutycznym w semestrze zimowym 2020/2021

- W semestrze zimowym w roku akademickiego 2020/21 laboratoria, ćwiczenia oraz seminaria będą realizowane, z zachowaniem reżimu sanitarnego, w sposób stacjonarny w pracowniach oraz salach wykładowych na terenie uczelni.  W szczególnych sytuacjach wynikających z trudności z zachowaniem reżimu sanitarnego może być zastosowane wspomaganie za pomocą e-learningu. Wykłady oraz lektoraty języków obcych będą prowadzone  on-line synchronicznie (w czasie rzeczywistym).

https://www.wf.cm.umk.pl/wiadomosci/?id=19164

 • Na podstawie Zarządzenia nr 178 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 września 2020 r., w sprawie organizacji kształcenia na UMK w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021, nauczyciel akademicki ma obowiązek na bieżąco przekazywać studentom informacje organizacyjne oraz zapewnić informację zwrotną dotyczącą ich postępów w nauce za pośrednictwem korespondencji elektronicznej z wykorzystaniem systemu USOS, zapewnić odpowiednie metody weryfikacji efektów uczenia się i regularnie monitorować przebieg procesu uczenia się studentów.
 •  Zgodnie z § 6 Zarządzenia nr 178 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 września 2020 r. informujemy, iż kształcenie w formie zdalnej będzie odbywać się wykorzystaniem następujących narzędzi do zdalnego prowadzenia zajęć oraz przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów:

1) platforma e-learningowa Moodle;

2) system wideokonferencji BigBlueButton;

3) Microsoft Teams;

 •  Wszystkie zajęcia będą odbywały się zgodnie z ustalonym przez Dziekana harmonogramem obowiązującym w danym semestrze, w terminach wyznaczonych dla każdej grupy dydaktycznej.

https://www.wf.cm.umk.pl/student/rozklady-zajec-2/

 • Student na zajęcia może przyjść wyłącznie zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Natomiast studenci, u których objawy, takie jak kaszel czy katar, wynikają z alergii powinni dostarczyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające taką przyczynę objawów.
 • Uprzejmie prosimy o wypełnienie oświadczenia dotyczącego WYWIADU EPIDEMICZNEGO (Załącznik nr 1). Oświadczenie należy wydrukować i dostarczyć w dniu Immatrykulacji.
 • Na podstawie Zarządzenia nr 178 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 września 2020 r. egzaminy i zaliczenia kończące zajęcia, odbywają się w sposób tradycyjny. Jednakże, w szczególnie uzasadnionych przypadkach prowadzący zajęcia może z własnej inicjatywy lub na złożony do niego wniosek studenta podjąć decyzję o weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w formie ustnej z wykorzystaniem technologii informatycznych przy pomocy synchronicznej wideokonferencji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach prowadzący zajęcia może z własnej inicjatywy lub na złożony do niego wniosek studenta podjąć decyzję o weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w formie pisemnej z wykorzystaniem technik nauczania na odległość. Egzaminator wskazuje platformę, na której ma odbyć się egzamin lub zaliczenie oraz określa termin egzaminu lub zaliczenia (z określeniem dnia, godziny i czasu trwania).

 
Z pozdrowieniami,
Kolegium Dziekańskie
Wydziału Farmaceutycznego

pozostałe wiadomości