Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Informacja odnośnie kształcenia na Wydziale Farmaceutycznym w semestrze zimowym

Zdjęcie ilustracyjne

Szanowni Państwo,

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie następujących zasad do procesu kształcenia studentów Wydziału Farmaceutycznego w roku akademickim 2021/2022- semestr zimowy:

 1. W semestrze zimowym w roku akademickim 2021/22 laboratoria, ćwiczenia oraz seminaria będą realizowane stacjonarnie w pracowniach oraz salach wykładowych na terenie uczelni. Wykłady będą prowadzone online synchronicznie (w czasie rzeczywistym). Zajęcia zdalne/online będę realizowane przy użyciu następujących platform:

  a) system Moodle: https://moodle.umk.pl/WFarm/
  b) Microsoft Teams: https://moodle.umk.pl/mod/page/view.php?id=6650
  c) BigBlueButton: https://www.uci.umk.pl/index.php/System_Wideokonferencji_BigBlueButton

 1. Każdy Nauczyciel akademicki, zobligowany jest do korzystania ze służbowej poczty elektronicznej (cm.umk.pl) w komunikacji ze studentami oraz powinien na bieżąco przekazywać studentom informacje organizacyjne i zapewnić informację zwrotną dotyczącą ich postępów w nauce za pośrednictwem korespondencji elektronicznej z wykorzystaniem systemu USOS.

 1. Wszystkie zajęcia powinny odbywać się zgodnie z ustalonym przez dziekana harmonogramem obowiązującym w danym semestrze, w terminach wyznaczonych dla każdej grupy dydaktycznej. Wszelkie zmiany w rozkładzie zajęć prosimy zgłaszać do Planistki Wydziału: czat MS Teams: bonus@o365.cm.umk.pl; email: bonus@cm.umk.pl

 1. Wszyscy Nauczyciele akademiccy prowadzący wykłady w formie zdalnej niezwłocznie po zakończeniu ich realizacji w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022, powinni przedstawić dziekanowi pisemny raport z ich realizacji według wzoru określonego przez dziekana. Raport pozostaje w dokumentacji wydziału.

Uprzejmie proszę o uzupełnienie raportu/ów w poniższym linku: 
Raport z nauczania zdalnego w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 (office.com)

 1. Uprzejmie proszę o aktualizację sylabusów przedmiotów odnośnie formy realizacji zajęć dydaktycznych (wykład prowadzony online). Wydrukowane sylabusy zajęć powinny być przechowywane w dokumentacji Katedry. Zwracamy szczególną uwagę na dopisanie aktualnych metod i kryteriów oceniania danej formy zajęć w ramach przedmiotu - zaliczenia przedmiotu, które nie mogą ulec zmianie.

Ponadto prosimy o wprowadzenie aktualnych sylabusów do systemu USOS w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 października 2021 r.

Sylabusy dla przedmiotów realizowanych na kierunkach analityka medyczna, farmacja, kosmetologia znajdziecie Państwo na stronie Wydziału w zakładce Jakość Kształcenia – Plany, programy studiów oraz sylabusy dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Farmaceutycznym (link poniżej)

https://www.wf.cm.umk.pl/wydzial/jakosc-ksztalcenia/%20ogolne-informacje-o-kierunkach-studiow-prowadzonych-na-wydziale-farmaceutycznym%20/

6. Ze względu na konieczność prowadzenia hospitacji zajęć dydaktycznych przez Członków Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia uprzejmie prosimy o dołączenie do każdej grupy wykładowej (realizowanych online) adresu Moodle: hospitacje.wf@cm.umk.pl; Microsoft Teams: hospitacje.wf@o365.cm.umk.pl

dr hab. Barbara Ruszkowska-Ciastek, prof. UMK
Prodziekan ds. Kształcenia
Wydziału Farmaceutycznego

pozostałe wiadomości