Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Komunikat Dziekana Wydziału Farmaceutycznego w sprawie kontynuowania nauczania

Zdjęcie ilustracyjne

Działając w zgodzie z rozporządzeniami MNiSW (załącznik 1) oraz MZ (załącznik 2) i zarządzeniami Rektora UMK (załączniki 3, 3a i 3b, załącznik 4) i Listem Rektorów UMK (https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=26772) chciałbym poinformować:

 

 

 

 

 

 

  1. Zajęcia prowadzone na Wydziale Farmaceutycznym w roku akademickim 2019/2020 są kontynuowane w formie zdalnej, tak aby zdalnie zrealizować zaplanowane dla danego przedmiotu efekty uczenia, z wykluczeniem tych opisanych w punktach 2, 3, 4 oraz 7.

  1. Studenci kierunku farmacja z roku III oraz IV, część zajęć z przedmiotu technologia postaci leku odbędą stacjonarnie w laboratoriach Katedry Technologii Postaci Leku w terminach uzgodnionych z kierownikiem Katedry i z zachowaniem ograniczeń wynikających ze stanu epidemii.

  1. Studenci kierunku farmacja odbywają w czasie wakacji bieżącego roku akademickiego przewidziane planem praktyki zawodowe.

  1. Praktyki zawodowe dla kierunku analityka medyczna zaplanowane na roku II, III oraz IV będą przeniesione na następny rok akademicki, ale jeżeli student znajdzie odpowiednie laboratorium będą mogły być realizowane w ciągu bieżącego roku akademickiego.

  1. Praktyka zawodowa przewidziana do odbycia na II roku kierunku kosmetologia – studia I stopnia będzie realizowana w formie zdalnej.

  1. Zaliczenia i egzaminy będą odbywały się zdalnie (w ograniczonym zakresie egzaminy z umiejętności praktycznych mogą się odbyć stacjonarnie). Studentom niemającym możliwości technicznych do odbycia egzaminów zdalnych, na ich prośbę, koordynator przedmiotu może zaproponować inną alternatywną formę egzaminu.

  1. Studenci ostatnich lat w uzgodnieniu z opiekunem ostatnich lat i z zachowaniem ograniczeń wynikających ze stanu epidemii mogą, począwszy od 1 czerwca prowadzić w laboratoriach Wydziału badania niezbędne do napisania pracy dyplomowej.

  1. Egzaminy dyplomowe będą przeprowadzane w sposób zdalny.

pozostałe wiadomości