Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Nominacja profesorska - prof. dr hab. Michał Marszałł

Decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2018 r. tytuł profesora nauk farmaceutycznych otrzymał prof. dr hab. n. farm. Michał Marszałł, Kierownik Katedry i Zakładu Chemii Leków na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum UMK.

Prof. dr hab. Michał Marszałł jest absolwentem Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Gdańsku, gdzie w 2002 roku uzyskał tytuł magistra farmacji. W latach 2002-2006 był doktorantem w Katedrze i Zakładzie Biofarmacji i Farmakodynamiki (AMG). W 2004 roku odbył 3-miesięczny staż naukowy na Wydziale Farmacji Wolnego Uniwersytetu w Brukseli w ramach współpracy polsko-flamandzkiej. Stopień doktora nauk farmaceutycznych uzyskał w 2006 roku.

W tym samym roku wygrał konkurs na stypendium amerykańskiego Departamentu Zdrowia i odbył dwuletni staż naukowy (podoktorancki) w czołowym światowym ośrodku badań nad lekami, kierowanym przez prof. Irvinga W. Wainera w Narodowych Instytutach Zdrowia (NIH) w Stanach Zjednoczonych. W trakcie stażu był głównym wykonawcą projektu dotyczącego opracowania nowej techniki opartej na zastosowaniu nanocząstek magnetycznych do szybkiej i sprawnej izolacji związków małocząsteczkowych oraz białek określanej mianem „ligand fishing”. Metoda polegała na wykorzystaniu specyficznych rekcji chemicznych pomiędzy białkiem związanym na powierzchni nanocząstek a ligandami znajdującymi się w analizowanym roztworze. Wyniki prowadzonych badań opublikowano w renomowanych czasopismach m.in. Analytical Chemistry oraz zostały zauważone przez amerykańskie czasopismo Drug Discovery News.

W 2008 roku podjął pracę jako adiunkt w Katedrze i Zakładzie Biofarmacji Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2009 roku jest kierownikiem Katedry i Zakładu Chemii Leków. W 2012 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk farmaceutycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na podstawie pracy pt. „Pomiar oddziaływań lek - biomakrocząsteczka z zastosowaniem nowatorskiej techniki kulek magnetycznych (magnetic beads)”. Rok później otrzymał nagrodę Ministra Zdrowia I stopnia za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Dorobek naukowy Profesora Michała Marszałł obejmuje ponad 70 publikacji naukowych o łącznym współczynniku oddziaływania IF = 150 oraz ponad 1500 punktów KBN/MNiSzW.

Tematyka prowadzonych badań dotyczy:

  1. Usprawnień instrumentalnych metod analitycznych stosowanych w analityce farmaceutycznej oraz bioanalityce - w szczególności technik chromatograficznych z detekcją mas (UHPLC-MS/MS)
  2. Projektowania enzymatycznych układów do syntezy związków chiralnych (leków) z wykorzystaniem magnetycznych nanocząstek jako nośników dla katalizatorów
  3. Metabolomiki w aspekcie diagnostyki i zrozumienia zmian jakie zachodzą w procesie nowotworzenia
  4. Zastosowania zaawansowanych metod chemometrycznych w analityce biologiczno-farmaceutycznej - w tym ilościowych zależności struktura-retencja (QSRR).

W latach 2002-2018 był kierownikiem i/lub współwykonawcą licznych projektów i grantów w zakresie badań podstawowych oraz B+R jak również brał aktywny udział w licznych konferencjach naukowych. W 2015 roku został stypendystą rządowego programu stażowo-szkoleniowego TOP 500 Innovators – odbył staż na Stanford University (Stany Zjednoczone) oraz w laboratorium kierowanym przez dr Zhen Cheng (Cheng Lab, School of Medicine), będącego pionierem w projektowaniu nanocząstek do aplikacji medycznych.

Jest promotorem 3 przewodów doktorskich na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum UMK zakończonych nadaniem stopnia doktora nauk farmaceutycznych. Dwukrotnie w latach 2006 oraz 2007 otrzymał zespołową Nagrodę Ministra Zdrowia za osiągnięcia naukowe. W 2009 roku otrzymał wyróżnienie w IX Edycji Konkursu dla Wybitnych Młodych Naukowców organizowanym przez tygodnik Polityka. W 2010 roku otrzymał stypendium Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

W latach 2012-2016 oraz obecnie drugą kadencję sprawuje funkcję Prodziekana ds. Nauki na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum UMK. Od 2009 roku jestem członkiem, a w 2010 roku został wybrany na członka Zarządu Bydgoskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. W latach 2015-2016 uczestniczył w Ogólnopolskim Zespole ds. Modyfikacji Kształcenia na kierunku studiów farmacja. W 2015 roku został członkiem z wyboru Komitetu Terapii i Nauk o Leku Polskiej Akademii Nauk - kadencja 2015-2018.

pozostałe wiadomości