Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Zasady do modelu kształcenia prowadzonego w roku akademickim 2020/2021- semestr zimowy

Zdjęcie ilustracyjne
pixabay

 

Do Kierowników jednostek organizacyjnych

prowadzących zajęcia na kierunkach Wydziału Farmaceutycznego

 

Szanowni Państwo,

 

Ze względu na wprowadzenie na Wydziale Farmaceutycznym hybrydowego systemu nauczania (wykłady będą realizowane on-line [synchronicznie]; natomiast laboratoria, ćwiczenia i seminaria będą realizowane stacjonarnie), uprzejmie prosimy o wprowadzenie następujących zasad do modelu kształcenia prowadzonego w roku akademickim 2020/2021- semestr zimowy:

 

1. Na podstawie Zarządzenia nr 178 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia na UMK w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021. Zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby każdy Nauczyciel akademicki na bieżąco przekazywał studentom informacje organizacyjne oraz zapewnił informację zwrotną dotyczącą ich postępów w nauce za pośrednictwem korespondencji elektronicznej z wykorzystaniem systemu USOS (ponadto, bezpośrednie e-maile do Starostów poszczególnych lat: Analityka medyczna, Farmacja, Kosmetologia zostaną niezwłocznie przesłane przez Dziekanat do wszystkich Katedr prowadzących zajęcia na kierunkach Wydziału Farmaceutycznego- Załącznik 1); zapewnił odpowiednie metody weryfikacji efektów uczenia się i regularnie monitorował przebieg procesu uczenia się studentów.

 

2. Na podstawie Zarządzenia nr 178 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 września 2020 r. Egzaminy i zaliczenia kończące zajęcia, odbywają się w sposób tradycyjny. Jednakże, w szczególnie uzasadnionych przypadkach prowadzący zajęcia może z własnej inicjatywy lub na złożony do niego wniosek studenta podjąć decyzję o weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w formie ustnej z wykorzystaniem technologii informatycznych przy pomocy synchronicznej wideokonferencji.

 

3. Zgodnie z § 6 Zarządzenia nr 178 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 września 2020 r. informujemy, iż kształcenie w formie zdalnej odbywa się z wykorzystaniem następujących narzędzi do zdalnego prowadzenia zajęć oraz przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów:

1) platforma e-learningowa Moodle;

2) system wideokonferencji BigBlueButton;

3) Microsoft Teams;

 

4) inne platformy i narzędzia, o ile korzystanie z nich odbywa się na podstawie umów zawartych przez Uniwersytet lub poszczególne jego jednostki z dostawcami tych usług.

 

5. Uprzejmie prosimy aby, wszystkie zajęcia odbywały się zgodnie z ustalonym przez dziekana harmonogramem obowiązującym w danym semestrze, w terminach wyznaczonych dla każdej grupy dydaktycznej.

 

6. Na podstawie § 9 punkt 2 Zarządzenia nr 178 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 września 2020 r.: Nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia w formie zdalnej, niezwłocznie po wykonaniu wszystkich zajęć zdalnych przewidzianych do realizacji w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, przedstawia dziekanowi lub odpowiednio dyrektorowi uniwersyteckiej jednostki dydaktycznej, pisemny raport z ich realizacji według wzoru określonego przez dziekana lub dyrektora uniwersyteckiej jednostki dydaktycznej (Załącznik nr 2). Raport pozostaje w dokumentacji wydziału lub uniwersyteckiej jednostki dydaktycznej. Raporty proszę uzupełnić w ankiecie: Raporty z nauczania zdalnego

 

7. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o aktualizację sylabusów przedmiotów odnośnie formy realizacji zajęć dydaktycznych (stacjonarna, on-line, hybrydowa) oraz zwracamy szczególną uwagę na dopisanie aktualnych metod i kryteriów oceniania danej formy zajęć w ramach przedmiotu - zaliczenia przedmiotu, które nie mogą ulec zmianie.

Ponadto prosimy o wprowadzenie aktualnych sylabusów do systemu USOS w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 października 2020 r.

Sylabusy dla przedmiotów realizowanych na kierunku Analityka medyczna, Farmacja znajdziecie Państwo na stronie Wydziału w zakładce Jakość Kształcenia – Ogólne informacje o kierunkach (link poniżej)

https://www.wf.cm.umk.pl/wydzial/jakosc-ksztalcenia/%20ogolne-informacje-o-kierunkach-studiow-prowadzonych-na-wydziale-farmaceutycznym%20/

 

8. Regulamin realizowanych zajęć dydaktycznych w sposób tradycyjny/stacjonarny powinien być uzupełniony o niezbędne kwestie związane z zachowaniem bezpieczeństwa osobistego zawartym w Załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 188 Rektora UMK z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Każdy student powinien potwierdzić pisemnie zapoznanie się z ww. regulaminem. Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do regulaminu dydaktycznego dodatkowego punktu odnośnie faktu, iż Student na zajęcia może przyjść wyłącznie zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Natomiast Studenci z objawami alergii (kaszl i/lub katar) powinni niezwłocznie dostarczyć stosowne zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia.

 

9. Uprzejmie prosimy o zobowiązanie Prowadzących zajęcia dydaktyczne do zebrania stosownego oświadczenia odnośnie WYWIADU EPIDEMICZNEGO(Załącznik nr 3). Oświadczenie należy pobierać przed rozpoczęciem każdych zajęć i przechowywać
w dokumentacji dydaktycznej Katedry.

 

10. Ze względu na konieczność prowadzenia hospitacji zajęć dydaktycznych przez Członków Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia uprzejmie prosimy o dołączenie do każdej grupy wykładowej realizowanych on-line [synchronicznie] adresu Moodle: hospitacje.wf@cm.umk.pl; Microsoft Teams: hospitacje.wf@o365.cm.umk.pl

 

                            Kolegium Dziekańskie

Wydziału Farmaceutycznego

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

pozostałe wiadomości