Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Zasady do modelu kształcenia prowadzonego w roku akademickim 2020/2021- semestr zimowy

obrazek: pixabay
pixabay

 

Do Kierowników jednostek organizacyjnych

prowadzących zajęcia na kierunkach Wydziału Farmaceutycznego

 

Szanowni Państwo,

 

Ze względu na wprowadzenie na Wydziale Farmaceutycznym hybrydowego systemu nauczania (wykłady będą realizowane on-line [synchronicznie]; natomiast laboratoria, ćwiczenia i seminaria będą realizowane stacjonarnie), uprzejmie prosimy o wprowadzenie następujących zasad do modelu kształcenia prowadzonego w roku akademickim 2020/2021- semestr zimowy:

 

1. Na podstawie Zarządzenia nr 178 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia na UMK w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021. Zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby każdy Nauczyciel akademicki na bieżąco przekazywał studentom informacje organizacyjne oraz zapewnił informację zwrotną dotyczącą ich postępów w nauce za pośrednictwem korespondencji elektronicznej z wykorzystaniem systemu USOS (ponadto, bezpośrednie e-maile do Starostów poszczególnych lat: Analityka medyczna, Farmacja, Kosmetologia zostaną niezwłocznie przesłane przez Dziekanat do wszystkich Katedr prowadzących zajęcia na kierunkach Wydziału Farmaceutycznego- Załącznik 1); zapewnił odpowiednie metody weryfikacji efektów uczenia się i regularnie monitorował przebieg procesu uczenia się studentów.

 

2. Na podstawie Zarządzenia nr 178 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 września 2020 r. Egzaminy i zaliczenia kończące zajęcia, odbywają się w sposób tradycyjny. Jednakże, w szczególnie uzasadnionych przypadkach prowadzący zajęcia może z własnej inicjatywy lub na złożony do niego wniosek studenta podjąć decyzję o weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w formie ustnej z wykorzystaniem technologii informatycznych przy pomocy synchronicznej wideokonferencji.

 

3. Zgodnie z § 6 Zarządzenia nr 178 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 września 2020 r. informujemy, iż kształcenie w formie zdalnej odbywa się z wykorzystaniem następujących narzędzi do zdalnego prowadzenia zajęć oraz przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów:

1) platforma e-learningowa Moodle;

2) system wideokonferencji BigBlueButton;

3) Microsoft Teams;

 

4) inne platformy i narzędzia, o ile korzystanie z nich odbywa się na podstawie umów zawartych przez Uniwersytet lub poszczególne jego jednostki z dostawcami tych usług.

 

5. Uprzejmie prosimy aby, wszystkie zajęcia odbywały się zgodnie z ustalonym przez dziekana harmonogramem obowiązującym w danym semestrze, w terminach wyznaczonych dla każdej grupy dydaktycznej.

 

6. Na podstawie § 9 punkt 2 Zarządzenia nr 178 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 września 2020 r.: Nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia w formie zdalnej, niezwłocznie po wykonaniu wszystkich zajęć zdalnych przewidzianych do realizacji w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, przedstawia dziekanowi lub odpowiednio dyrektorowi uniwersyteckiej jednostki dydaktycznej, pisemny raport z ich realizacji według wzoru określonego przez dziekana lub dyrektora uniwersyteckiej jednostki dydaktycznej (Załącznik nr 2). Raport pozostaje w dokumentacji wydziału lub uniwersyteckiej jednostki dydaktycznej. Raporty proszę uzupełnić w ankiecie: Raporty z nauczania zdalnego

 

7. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o aktualizację sylabusów przedmiotów odnośnie formy realizacji zajęć dydaktycznych (stacjonarna, on-line, hybrydowa) oraz zwracamy szczególną uwagę na dopisanie aktualnych metod i kryteriów oceniania danej formy zajęć w ramach przedmiotu - zaliczenia przedmiotu, które nie mogą ulec zmianie.

Ponadto prosimy o wprowadzenie aktualnych sylabusów do systemu USOS w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 października 2020 r.

Sylabusy dla przedmiotów realizowanych na kierunku Analityka medyczna, Farmacja znajdziecie Państwo na stronie Wydziału w zakładce Jakość Kształcenia – Ogólne informacje o kierunkach (link poniżej)

https://www.wf.cm.umk.pl/wydzial/jakosc-ksztalcenia/%20ogolne-informacje-o-kierunkach-studiow-prowadzonych-na-wydziale-farmaceutycznym%20/

 

8. Regulamin realizowanych zajęć dydaktycznych w sposób tradycyjny/stacjonarny powinien być uzupełniony o niezbędne kwestie związane z zachowaniem bezpieczeństwa osobistego zawartym w Załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 188 Rektora UMK z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Każdy student powinien potwierdzić pisemnie zapoznanie się z ww. regulaminem. Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do regulaminu dydaktycznego dodatkowego punktu odnośnie faktu, iż Student na zajęcia może przyjść wyłącznie zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Natomiast Studenci z objawami alergii (kaszl i/lub katar) powinni niezwłocznie dostarczyć stosowne zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia.

 

9. Uprzejmie prosimy o zobowiązanie Prowadzących zajęcia dydaktyczne do zebrania stosownego oświadczenia odnośnie WYWIADU EPIDEMICZNEGO(Załącznik nr 3). Oświadczenie należy pobierać przed rozpoczęciem każdych zajęć i przechowywać
w dokumentacji dydaktycznej Katedry.

 

10. Ze względu na konieczność prowadzenia hospitacji zajęć dydaktycznych przez Członków Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia uprzejmie prosimy o dołączenie do każdej grupy wykładowej realizowanych on-line [synchronicznie] adresu Moodle: hospitacje.wf@cm.umk.pl; Microsoft Teams: hospitacje.wf@o365.cm.umk.pl

 

                            Kolegium Dziekańskie

Wydziału Farmaceutycznego

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

pozostałe wiadomości