Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

DR KAROL JAROCH BENEFICJENTEM STYPENDIUM MINISTRA

Zdjęcie ilustracyjne

Dr Karol Jaroch, adiunkt w Katedrze Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej na Wydziale Farmaceutycznym, otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W tym roku stypendia MNiSW przyznano 215 młodym naukowcom. Zostali oni wyłonieni spośród 1719 wnioskodawców. Jest on jedynym laureatem stypendium z Collegium Medicum, i jednym z 11 z UMK. Stypendium przyznawane jest maksymalnie na 36 miesięcy, a kwota wsparcia to 5390 zł miesięcznie.

Dr Karol Jaroch ukończył studia magisterskie na kierunku biotechnologia  na Wydziale Lekarskim CM UMK w 2014 roku oraz kierunek farmacja na Wydziale Farmaceutycznym CM UMK w 2016 roku. W 2019 roku obronił z wyróżnieniem na Wydziale Farmaceutycznym CM UMK rozprawę doktorską pt. „Badania cytotoksyczności i metabolizmu kombretastatyny A4 oraz analizy metabolomiczne linii komórkowych z wykorzystaniem nowatorskich metod mikroesktrakcyjnych”. Od grudnia 2014 r. zatrudniony jest na stanowisku naukowo-dydaktycznym w Katedrze Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum UMK. Prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe nad wykorzystaniem nowoczesnych technik mikroekstrakcyjnych oraz spektrometrii mas do analiz metabolomicznych hodowli komórkowych linii nowotworowych. Uczestniczył w licznych projektach badawczych, był również kierownikiem grantu pt. „Uniwersalna platforma analityczna oparta o mikroekstrakcję do fazy stałej służąca do badań metabolizmu generowanego w warunkach in vitro” przyznanego w ramach konkursu Preludium Narodowego Centrum Nauki.  Dr K. Jaroch brał udział w zagranicznych stażach naukowych, w 2016 roku w School of Pharmacy, University of Oslo, Norwegia, w roku 2017 w Department of Chemistry, University of Waterloo, Kanada. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku pracował jako postdoctoral researcher w grupie badawczej pod kierownictwem Profesora Janusza Pawliszyna w University of Waterloo, Kanada.

Dr K. Jaroch jest autorem 30 publikacji naukowych w czasopismach z listy JCR (indeks Hirsha h=6, sumaryczny IF = 94,825, liczba cytowań > 200) i licznych wystąpień na międzynarodowych konferencjach.

Serdecznie gratulujemy!

pozostałe wiadomości