Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Pomoc materialna dla doktorantów

Stypendium w ramach pomocy materialnej doktorantom

Skład orzekający komisji stypendialnej doktorantów na Wydziale Farmaceutycznym


 

Terminy pracy generatora i składania wniosków


Zgodnie z art. 281 ustawy z dnia 3 lica 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 mogą otrzymywać: stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora, zapomogę.

W okresie od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2023 r. do doktorantów stosuje się odpowiednio Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (zarządzenie nr 138 Rektora UMK z dnia 1 października 2019 r., Biuletyn Prawny UMK z 2019, poz. 326).


Wydziałowe kryteria oceny doktorantów ubiegających się o stypendium rektora

Wygenerowany w systemie USOS wniosek wraz z kompletem  dokumentów należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego do dnia 31.10.2019 r. (czwartek) do godz. 11.00.
Generator wniosków jest otwarty do dnia 4 listopada br.

 

Dokumenty do pobrania:


UWAGA!

Komisja Stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego gdy, miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty określonej w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tj. 528,00 zł), jeśli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych a także osoby, których orzeczenie utraciło ważność proszone są o dostarczenie oryginału aktualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność do Działu Dydaktyki CM, budynek A, pokój nr 12, II piętro.