Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Pomoc materialna dla doktorantów

Stypendium w ramach pomocy materialnej doktorantom

Skład orzekający komisji stypendialnej doktorantów na Wydziale Farmaceutycznym


 

Terminy pracy generatora i składania wniosków


Zgodnie z art. 281 ustawy z dnia 3 lica 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 mogą otrzymywać: stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora, zapomogę.

W okresie od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2023 r. do doktorantów stosuje się odpowiednio Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (zarządzenie nr 138 Rektora UMK z dnia 1 października 2019 r., Biuletyn Prawny UMK z 2019, poz. 326).


 

 Stypendium rektora

Generator wniosków o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów otwarty będzie od dnia 18 października 2021 r. od godz. 12.00 do dnia 5 listopada 2021 r. do godz. 23.59. Wniosek o stypendium rektora należy wypełnić za pomocą generatora w systemie USOSweb.  Wydruk wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia prosimy wysłać na adres: Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego, ul. Jagiellońska 13-15, 85-067 Bydgoszcz, (z dopiskiem Komisja Stypendialna Wydziału Farmaceutycznego  dla doktorantów). Datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego

Wydziałowe kryteria oceny doktorantów ubiegających się o stypendium rektora


Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Generator wniosków o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych otwarty będzie od dnia 18 października 2021 r. od godz. 12.00 do dnia 5 listopada 2021 r. do godz. 23.59. Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych należy wygenerować w systemie USOSweb i przesłać pocztą na adres: Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego, ul. Jagiellońska 13-15, 85-067 Bydgoszcz, (z dopiskiem Komisja Stypendialna Wydziału Farmaceutycznego  dla doktorantów). Datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego

UWAGA! Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych a także osoby, których orzeczenie utraciło ważność proszone są o dostarczenie oryginału aktualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność do Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich, pokój nr 78, III piętro. 

Stypendium socjalne

Generator wniosków o przyznanie stypendium socjalnego otwarty będzie od dnia 18 października 2021 r. od godz. 12.00 do dnia 5 listopada 2021 r. do godz. 23.59.

Wniosek o stypendium socjalne należy wypełnić za pomocą generatora w systemie USOSweb, podpisany wydruk wraz z wygenerowanym  oświadczeniem o wysokości dochodów i wymaganymi dokumentami prosimy przesłać pocztą na adres: Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego, ul. Jagiellońska 13-15, 85-067 Bydgoszcz, (z dopiskiem Komisja Stypendialna Wydziału Farmaceutycznego  dla doktorantów). Datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego

Dokumenty do pobrania:

Generator wniosków o przyznanie zapomogi otwarty będzie od dnia 18 października 2021 r. od godz. 12.00 do 30 września 2022 r. do godz. 23.59. Zapomogi dla doktorantów rozpatruje i przyznaje rektor. Wnioski o przyznanie zapomogi proszę kierować do: Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich ul. Jagiellońska 13-15  85-067 Bydgoszcz.


UWAGA!

od 1 stycznia 2022 r. wskutek zmian w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2021, poz. 2268) zmienia się próg dochodowy zobowiązujący studentów i doktorantów do okazania zaświadczenia z pomocy społecznej – z 528 zł do 600 zł.  Studenci, których dochód na osobę nie przekroczył 600 zł powinni dostarczyć zaświadczenie z z pomocy społecznej.