Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Pomoc materialna dla studentów

 


Student może ubiegać się o następujące świadczenia:

1) stypendium socjalne,

2) stypendium dla osób niepełnosprawnych,

3) stypendium rektora,

4) zapomogę.

 

Świadczenia, o których mowa :

 1. przysługują studentowi studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, odbywającemu studia w Uniwersytecie niezależnie od formy studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) oraz wieku, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;
 2. nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
 3. a) magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,
 4. b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia;
 5. przysługują doktorantowi,  jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;
 6. nie przysługują doktorantowi posiadającemu stopień naukowy doktora,
 7. przepisy ust. 1 stosuje się także do osób posiadających tytuły zawodowe i stopnie naukowe uzyskane za granicą,
 8. w przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać świadczenie, o którym mowa w tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat,
 9. o przyznanie świadczeń, o których mowa w  może ubiegać się cudzoziemiec odbywający studia w Uniwersytecie, z zastrzeżeniem art. 324 ustawy,
 10. student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia,  tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku studiów,
 11. w okresie odbywania studiów w innej uczelni w ramach programów wymiany studentów student zachowuje prawo do otrzymywania świadczeń.

 

Stypendium socjalne jest przyznawane odrębnymi decyzjami na semestr zimowy i na semestr letni; w przypadku semestru zimowego – na okres do 5 miesięcy, nie dłużej niż do miesiąca lutego, z uwzględnieniem ust. 4, a w przypadku semestru letniego – na okres do 4 miesięcy, nie dłużej niż do miesiąca czerwca.

 

Weryfikacja sytuacji materialnej rodziny

Odmawia się przyznania stypendium socjalnego studentowi , którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł, jeżeli student nie  dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

Przez zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji majątkowej i dochodowej należy rozumieć:

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

 

STYPENDIUM SOCJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych jednocześnie rozpoczynające studia na UMK, a także osoby kontynuujące naukę, których orzeczenie utraciło ważność proszone są o dostarczenie oryginału aktualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność do Działu Dydaktyki CM, budynek A, pokój nr 12, II piętro.


Skład Komisji Orzekającej Wydziału Farmaceutycznego

Dyżury Komisji Orzekającej >>


Informacje Samorządu Studenckiego dotyczące stypendiów >>