Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Pomoc materialna dla studentów

Odbiór decyzji stypenialnych >>>


Student może ubiegać się o następujące świadczenia:

1) stypendium socjalne,

2) stypendium dla osób niepełnosprawnych,

3) stypendium rektora,

4) zapomogę.

 

PRZYZNAWANIE STYPENDIÓW SOCJALNYCH NA SEMESTR LETNI W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 

I. Studenci, którzy nie ubiegali się o stypendium socjalne w semestrze zimowym składają wnioski o przyznanie stypendium na semestr letni oraz wszystkie dokumenty tak jak w przypadku studentów składających wnioski o przyznanie stypendium na semestr zimowy 2019/2020.

II. Studenci, którzy otrzymali stypendium socjalne na semestr zimowy i ich dochód w rodzinie nie zmienił się składają:

  1. wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni 2019/2020
  2. oświadczenie o niezmienności dochodów w rodzinie w stosunku do sytuacji w semestrze zimowym.
  3. zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny, zgodnie z art. 88 ust. 4 i 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – dotyczy studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł.

Jeżeli zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej różni się od zaświadczenia z semestru zimowego, należy ewentualnie uzupełnić dokumentację o źródła utrzymania rodziny –  art. 88 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

III. Studenci, którzy składali wniosek o stypendium socjalne na semestr zimowy i ich dochód zmienił się składają:

  1. wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni 2019/2020
  2. oświadczenie o dochodach z systemu USOS Web ze zmienionym dochodem
  3. Dokumenty potwierdzające uzyskanie lub utratę dochodu i wysokość uzyskanego lub utraconego dochodu (pozostałe dokumenty potwierdzające dochody i sytuację rodzinną oraz źródła utrzymania rodziny zostały złożone razem z wnioskiem o przyznanie stypendium na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020)
  4. zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny, zgodnie z art. 88 ust. 4 i 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – dotyczy studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł.

Jeżeli zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej różni się od zaświadczenia z semestru zimowego, należy ewentualnie uzupełnić dokumentację o źródła rodziny –  art. 88 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Studenci, którzy otrzymali na semestr zimowy stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, w przypadku zmiany miejsca zamieszkania i ubiegania się o stypendium w zwiększonej wysokości na semestr letni, poza dokumentacją wskazaną wyżej, powinni dołączyć aktualną dokumentację dotyczącą miejsca zamieszkania.

Oświadczenie o niezmienności dochodów>> (394 KB)

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

 

STYPENDIUM SOCJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych jednocześnie rozpoczynające studia na UMK, a także osoby kontynuujące naukę, których orzeczenie utraciło ważność proszone są o dostarczenie oryginału aktualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność do Działu Dydaktyki CM, budynek A, pokój nr 12, II piętro.


Skład Komisji Orzekającej Wydziału Farmaceutycznego

Harmonogram dyżurów >>  (15 KB)


Informacje Samorządu Studenckiego dotyczące stypendiów >>