ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Pomoc materialna dla studentów

Generator wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomogi zostanie uruchomiony dnia 8 października br. 

Terminarz uruchomienia generatora wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomogi >>> (15 KB)

Wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomogi należy składać w siedzibach wydziałowych komisji stypendialnych na dyżurach zgodnie z harmonogramem.

Dyżury Komisji Stypendialnej >> (15 KB)

Odbiór decyzji stypendialnych >> (15 KB)

Zgodnie z §19 ust. 3 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom UMK, prawo do stypendium socjalnego ustala się od miesiąca,
w którym wpłynął wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.
Od listopada 2017 r., zgodnie z par. 19 ust. 2 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom UMK, wniosek o przyznanie stypendium socjalnego może być złożony do 10 dnia każdego miesiąca, w którym wypłaca się świadczenia.

UWAGA!!!
Warunkiem wygenerowania wniosku o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych jest dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności do Działu Dydaktyki CM, ul. Jagiellońska 13, budynek A, p. 11-12 (II piętro)

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych jednocześnie rozpoczynające studia na UMK, a także osoby kontynuujące naukę, których orzeczenie utraciło ważność proszone są o dostarczenie oryginału aktualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność do Działu Dydaktyki CM, budynek A, pokój nr 12, II piętro


Regulamin Pomocy Materialnej i wysokość stypendium >>


Skład komisji stypendialnej Wydziału Farmaceutycznego:

 • Monika Jabłońska – przewodnicząca
 • Mateusz Małachowski
 • Katarzyna Chłystek
 • Mateusz Porada
 • Nikola Musiała
 • mgr inż. Grażyna Łukowiak (pracownik Dziekanatu)
 • mgr Beata Nitka (pracownik Dziekanatu)
 • mgr Agnieszka Witkowska (pracownik Dziekanatu)
 • prof. dr hab. Ewa Żekanowska

 

 • Student zobowiązany jest do osobistego odbioru decyzji.
 • Podczas odbioru decyzji student zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Wypłata nastąpi wyłącznie dla osób, które odbiorą decyzję i złożą uzupełnione i podpisane oświadczenie o niepobieraniu pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów.
  obowiązujący wzór oświadczenia (254 KB)

Informacje Samorządu Studenckiego dotyczące stypendiów >>