Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Procedura ukończenia studiów w roku akademickim 2019 /2020

Informacje szczegółowe

Wyjaśnienia dotyczące użytych skrótów:
USOS – Uniwersytecki System Obsługi Studiów
APD – Archiwum Prac Dyplomowych
ORPD – Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych
JSA – Jednolity System Antyplagiatowy

I.  Warunki dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego:

II.  Czynności w postępowaniu w sprawie nadania tytułu zawodowego:

  1. wszczęcie postępowania – następuje na pisemny wniosek studenta zaakceptowany przez promotora (załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 125 z dnia 4 czerwca 2020 r. ), nie później niż 2 tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.

Student uzupełniony komputerowo wniosek przesyła e-mailem do promotora.

Promotor e-mailem przesyła wniosek do Dziekanatu z dopiskiem „AKCEPTUJĘ”:

kierunek analityka medyczna agnieszka.witkowska@cm.umk.pl

kierunek farmacja beata.nitka@cm.umk.pl

kierunek kosmetologia grazyna.lukowiak@cm.umk.pl

Student przesyła drogą pocztową na adres Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego komplet dokumentów, który musi wpłynąć co najmniej 3 dni przed planowanym terminem obrony :

lub ww. komplet dokumentów (w zaklejonej kopercie) student pozostawia w pojemniku umieszczonym przed pokojem nr 50 (Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego, ul. Jagiellońska 13, budynek F)

Student może wnioskować o  uzyskanie odpisu dyplomu w j. obcym

O ile promotor nie postanowi inaczej wniosek o weryfikację załącznik nr 4 Zarządzenia Rektora nr 126 z dnia 4 czerwca 2020 r.  tytułu pracy dyplomowej w języku angielskim należy przesłać do:  Centrum Kształcenia w Języku Angielskim Collegium Medicum UMK, e-mail:  weryfikacja@cm.umk.pl

 

  1. badanie antyplagiatowe – od roku akademickiego 2018/2019 obowiązkowe są badanie antyplagiatowe w Jawnym Systemie Antyplagiatowycm (JSA), badania antyplagiatowego dokonuje promotor,

         UWAGA!

III.  przeprowadzenie egzaminu dyplomowego – obrona pracy dyplomowej odbywa się w formie zdalnej.

Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w formie zdalnej (194 KB)

Egzamin dyplomowy w formie zdalnej przeprowadza się w ramach kontaktu studenta  i komisji egzaminacyjnej online z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu  i dźwięku.

Rekomenduje się wykorzystanie systemu wideokonferencji BigBlueButton.