Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz,
Budynek F, pokoje 50-53
tel.: +48 52 585-34-00
fax: +48 52 585-36-75
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

Ogólne informacje o kierunkach studiów na Wydziale Farmaceutycznym

Analityka medyczna

Informacje ogólne o programie kształcenia

Koncepcja kształcenia na kierunku analityka medyczna (5-letnie jednolite studia magisterskie) na Wydziale Farmaceutycznym, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy realizowana jest w oparciu o:

– dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020 i 2020/2021 i później efekty uczenia zdefiniowane w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego (Dz. U. 2019, pozycja 1573) oraz wzorcowe efekty uczenia dla kierunku analityka medyczna;

– dla studentów rozpoczynających naukę w latach 2017/2018 oraz 2018/2019 efekty kształcenia zdefiniowane w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego (Dz. U. 2016, pozycja 1434) oraz wzorcowe efekty uczenia dla kierunku analityka medyczna

– dla studentów rozpoczynających naukę w roku 2016/2017 efekty kształcenia przyjęte Uchwałą Rady Wydziału Farmaceutycznego nr 28/2012 z dnia 27 marca 2012 r.

Program studiów na kierunku analityka medyczna spełnia wszystkie wymagania odnoszące się do ogólnych jak i szczegółowych efektów uczenia się zawartych
w obowiązującym standardzie kształcenia dla tego kierunku. Efekty uczenia się są zgodne z koncepcją i celami kształcenia oraz z aktualnym stanem wiedzy, a także uwzględniają praktyczne umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania czynności zawodowych diagnosty laboratoryjnego, zgodnie z wymogami dobrej praktyki laboratoryjnej oraz z zachowaniem zasad etyki zawodowej. Wszystkie efekty uczenia przewidziane w standardzie dla kierunku analityka medyczna są uzyskiwane w ramach efektów przedmiotowych zawartych w programie kształcenia. Program studiów ma charakter sekwencyjny, co oznacza, że wprowadzane w kolejnych latach efekty uczenia i treści nauczania bazują i odwołują się do efektów i treści wprowadzanych wcześniej.

Cele kształcenia

Celem kształcenia jest umożliwienie zdobycia pogłębionej wiedzy i umiejętności praktycznych oraz kompetencji niezbędnych do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Ponadto, studia przygotowują do partnerskiej współpracy z lekarzami, farmaceutami oraz pozostałymi pracownikami opieki zdrowotnej. Absolwenci kierunku Analityka Medyczna otrzymują dyplom i tytuł zawodowy magistra. Po uzyskaniu dyplomu otrzymują Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, regulowanego Ustawą o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. 2001 nr 100 poz. 1083; wg nowelizacji Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 849 w sprawie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o diagnostyce laboratoryjnej). Ponadto, założeniem kształcenia jest to, iż absolwenci będą wykazywać zdolność do podjęcia kształcenia specjalizującego i/lub kształcenia w szkole doktorskiej i/lub pracy w laboratoriach naukowo-badawczych.

Perspektywy

Poprzez realizację programu studiów absolwent kierunku analityka medyczna uzyskuje prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, który w połączeniu z nabytą wiedzą, umiejętnościami oraz kompetencjami społecznymi, staje się osobą wykwalifikowaną do pracy szczególnie w medycznych laboratoriach diagnostycznych (zarówno wąsko-, jak i szerokoprofilowych, publicznych, jak i prywatnych), funkcjonujących w strukturze szpitali, jak i samodzielnie, w stacjach sanitarno-epidemiologicznych oraz w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym i innych podmiotach, np. odpowiedzialnych za wprowadzanie na rynek materiałów i aparatury do działalności w medycznych laboratoriach diagnostycznych, produktu leczniczego i kosmetycznego, w przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego prowadzących badania kliniczne oraz w innych urzędach i instytucjach państwowych i samorządowych działających w zakresie ochrony zdrowia.

Obecnie realizowane programy studiów dla kierunku analityka medyczna, w których zrównoważono aspekty praktyczne, jak również naukowo-badawcze, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków badań realizowanych na Wydziale, gwarantuje dobre przygotowanie absolwentów do podejmowania pracy w medycznych laboratoriach usługowych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, z dziedziny biologii i genetyki medycznej, higieny ogólnej, a także w jednostkach naukowych, instytutach badawczych czy uczelniach.

Farmacja

Informacje ogólne o programie kształcenia

Koncepcja kształcenia na kierunku farmacja (jednolite studia magisterskie) na Wydziale Farmaceutycznym, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy realizowana jest w oparciu o:

– dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020 i 2020/2021 efekty uczenia zdefiniowane w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu farmaceuty (Dz. U. 2019, pozycja 1573) oraz wzorcowe efekty uczenia dla kierunku farmacja;

– dla studentów rozpoczynających naukę w latach 2016/2017, 2017/2018 oraz 2018/2019 efekty kształcenia zdefiniowane w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu farmaceuty (Dz. U. 2016, pozycja 1332) oraz wzorcowe efekty uczenia dla kierunku farmacja

Program kształcenia na kierunku farmacja realizowany jest w formie stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich trwających 10 semestrów i 6-miesięczna praktyka w aptece, które obejmują realizację jednakowych efektów uczenia. Programy studiów oparte są na standardach kształcenia dla kierunku farmacja wydanych przez MNiSW i zostały opracowane przez Wydziałową Komisję Programową dla kierunku farmacja. W celu wypełniania wymogów standardów kształcenia na kierunku farmacja Wydział zawiera umowy z aptekami ogólnodostępnymi i aptekami szpitalnymi, w których studenci, zgodnie z programem i planem studiów, odbywają praktyki zawodowe – wakacyjne (dwie) i 6-miesięczny staż. Każda apteka ogólnodostępna przyjmująca studentów na praktyki jest weryfikowana w zakresie wyposażenia receptury aptecznej oraz świadczonych usług, w tym opieki farmaceutycznej. Apteki szpitalne dobierane są do współpracy w taki sposób, aby praktykanci mieli możliwość zapoznania się z pełnym profilem działalności i wytwarzania leków sporządzanych na potrzeby leczenia szpitalnego. W celu wspomagania kształcenia studentów kierunku farmacja został utworzony Ogród Roślin Leczniczych i Kosmetycznych. Jest on źródłem materiału roślinnego wykorzystywanego zarówno w nauczaniu jak i badaniach prowadzonych w szczególności w Katedrze Botaniki Farmaceutycznej i Farmakognozji. Ogród służy także popularyzacji wiedzy na temat roślin leczniczych i kosmetycznych w społeczności lokalnej.

Cele kształcenia

Celem kształcenia na kierunku farmacja jest uzyskanie przez absolwenta niezbędnej wiedzy  z zakresu nauk farmaceutycznych, medycznych, biologicznych, chemicznych i społecznych, która przygotowuje do wykonywania zawodu farmaceuty. Ponadto studia przygotowują do współpracy z lekarzami, kierowania zespołami oraz zarządzania aptekami ogólnodostępnymi i szpitalnymi. Absolwenci kierunku farmacja otrzymują dyplom i tytuł zawodowy magistra farmacji. Po uzyskaniu dyplomu otrzymują Prawo wykonywania zawodu farmaceuty.

Perspektywy

Po zakończeniu realizacji programu studiów uzyskana wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne dają absolwentowi  kwalifikacje do pracy nie tylko w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych oraz w hurtowniach farmaceutycznych, ale również w przemyśle farmaceutycznym i innych podmiotach odpowiedzialnych za wprowadzenie produktu leczniczego na rynek, przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego prowadzących badania kliniczne, inspekcji farmaceutycznej oraz w innych urzędach i instytucjach państwowych i samorządowych działających w zakresie farmacji i ochrony zdrowia. Program studiów, w którym istotny nacisk położono na aspekt naukowo-badawczy, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków badań realizowanych na Wydziale gwarantuje dobre przygotowanie absolwentów do podejmowania pracy w jednostkach naukowych, instytutach badawczych czy uczelniach. Ponadto, założeniem kształcenia jest to, iż absolwenci będą wykazywać zdolność do podjęcia kształcenia specjalizującego i/lub kształcenia w szkole doktorskiej.

Kosmetologia

Informacje ogólne o programie kształcenia

Koncepcja kształcenia na kierunku kosmetologia I stopnia na Wydziale Farmaceutycznym, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy realizowana jest w oparciu o:

Wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku kosmetologia I stopnia – profil praktyczny 

Wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku kosmetologia II stopnia – profil ogólnoakademicki 

Program studiów na kierunku Kosmetologia został opracowany w oparciu o  efekty uczenia się zgodne z koncepcją i celami kształcenia oraz przypisaną dyscypliną, oraz odpowiadające właściwym poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji. Program został opracowany przez Wydziałową Komisję Programową i w pełni wykorzystuje możliwości uczelni medycznej, co pozwala na przekazanie studentom kierunku Kosmetologia rzetelnej i pogłębionej wiedzy z zakresu nauk medycznych, farmaceutycznych, biologicznych i chemicznych, a laboratoria wyposażone w specjalistyczną aparaturę oraz współczesne pracownie kosmetologiczne umożliwiają zdobywanie umiejętności praktycznych, niezbędnych do wykonywania zawodu kosmetologa. Umiejętności te obejmują pielęgnację zarówno skóry zdrowej, jaki i w przebiegu schorzeń́ dermatologicznych oraz zmian skórnych towarzyszących chorobom narządów wewnętrznych. Program jest realizowany na studiach I stopnia o profilu praktycznym i II stopnia o profilu ogólnoakademickim. Ważnym uzupełnieniem kształcenia specjalistycznego są zajęcia w przychodni dermatologicznej, w Klinice Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii, Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 oraz Klinice Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych, Szpitala Uniwersyteckiego nr 2, gdzie studenci kosmetologii maja praktyczne możliwości  zapoznania się z metodami diagnozowania i leczenia chorób skóry. W ramach współpracy z Poradniami dermatologicznymi oraz Klinikami Szpitali Uniwersyteckich studenci prowadzą też, zwłaszcza w ramach przygotowywania prac dyplomowych, badania naukowe z udziałem pacjentów z atopowym zapaleniem skóry (AZS), łuszczycą, trądzikiem różowatym i pospolitym. Ważnym uzupełnieniem kształcenia są praktyki zawodowe, w ramach których studenci weryfikują swoją wiedzę i doskonalą umiejętności. Studenci kosmetologii mają też duże możliwości samokształcenia w ramach Kosmetologicznej Organizacji Studenckiej oraz licznych studenckich kół naukowych działających na Wydziale Farmaceutycznym.

Cele kształcenia

Celem kształcenia na kierunku Kosmetologia jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny kosmetologii, posiadających pogłębioną wiedzę z obszarów dermatologii, anatomii i fizjologii, alergologii, onkologii skóry, podstaw receptury kosmetycznej, naturalnych i syntetycznych surowców kosmetycznych, inżynierii tkankowych, podologii oraz reprezentujących umiejętności praktyczne w zakresie wykonania zabiegów zarówno manualnie, jak i z wykorzystaniem współczesnej aparatury specjalistycznej.

Perspektywy

Absolwent kierunku Kosmetologia jest przygotowany do planowania i wykonywania zabiegów, prowadzenia gabinetu kosmetycznego,  pracy w ośrodkach odnowy biologicznej i SPA, w działach kosmetycznych aptek. Ważnym aspektem praktycznych umiejętności jest także przygotowanie do pracy w laboratoriach kosmetycznych, podczas produkcji oraz w procesie oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych. Wiedza i kwalifikacje, zdobyte podczas studiów, pozwalają na podjęcie pracy w firmach zajmujących się dystrybucją kosmetyków, surowców kosmetycznych i półproduktów stosowanych w produkcji kosmetyków, redakcjach czasopism o charakterze kosmetologicznym oraz w szkołach policealnych kształcących w obszarze kosmetologii.

Podsumowanie

Odpowiadając na wyzwania edukacyjne Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, poszerza i aktualizuje programy badań naukowych oraz treści programów studiów, zwiększa różnorodność form i trybów. Aktywnie uczestniczy w kształtowaniu rynku pracy, zespalając w swojej działalności kształcenie i wychowanie studentów oraz prowadzenie badań naukowych służących temu rynkowi.